Trụ Gác Cổ Đại

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wormwood Portrait.png
Woke up

Wormwood, examining an active Ancient Guard Post.

Wickerbottom Portrait.png
I wonder what its intended purpose was.

Wickerbottom, examining an inactive Ancient Guard Post.

Trụ Gác Cổ Đại (Ancient Guard Post) là một đối tượng tự sản độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật Return of Them. Nó chỉ tồn tài trong quần xã Tàng Thư Cổ Đại.

Trụ Gác Cổ Đại được kích hoạt bởi Tam Giác Đảo Chiều. Khi đã kích hoạt, chúng sẽ gửi đi các Luồng An Ninh tới các Xác Rết Máy để hồi sinh chúng thành các Rết Máy Cổ Đại hoàn thiện.

Luồng An Ninh

Luồng An Ninh (Security Pulse) phát ra từ Trụ Gác Cổ Đại. Nó sẽ di chuyển khắp các hành làng của Tàng Thư Cổ Đại cho đến khi nó được hấp thụ bởi các Xác Rết Máy để hồi sinh thành Rết Máy Cổ Đại. Luồng An Ninh sẽ không bị cản bởi người chơi hoặc công trình.
Placeholder.pngBên lề

  • Trụ Gác Cổ Đại và Luồng An Ninh được giới thiệu trong bản cập nhật Forgotten Knowledge.