Chuối

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Banana)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Định hướng: ItemsLương ThựcNuôi TrồngTrái Cây

Wilson Portrait.png
It's mushy.

–Wilson, when examining a (Cave) Banana.

Willow Portrait.png
Bananas!

–Willow, when examining a (Cave) Banana.

Wolfgang Portrait.png
Is tasty!

–Wolfgang, when examining a (Cave) Banana.

Wendy Portrait.png
The peel looks dangerous.

–Wendy, when examining a (Cave) Banana.

WX-78 Portrait.png
MORE CARBON

–WX-78, when examining a (Cave) Banana.

Wickerbottom Portrait.png
All of them are genetically identical.

–Wickerbottom, when examining a (Cave) Banana.

Woodie Portrait.png
It tastes tropical.

–Woodie, when examining a (Cave) Banana.

Waxwell Portrait.png
Like ashes in my mouth.

–Maxwell, when examining a (Cave) Banana.

Wagstaff Portrait.png
A fruit that grows in a cave environment. Fascinating!

–Wagstaff, when examining a (Cave) Banana.

Wigfrid Portrait.png
Mönkey fööd.

–Wigfrid, when examining a (Cave) Banana.

Webber Portrait.png
A bundle of bananas.

–Webber, when examining a (Cave) Banana.

Walani Portrait.png
Potassium!

–Walani, when examining a (Cave) Banana.

Warly Portrait.png
Just the flavor I needed!

–Warly, when examining a (Cave) Banana.

Wilbur Portrait.png
'Nanas!

–Wilbur, when examining a (Cave) Banana.

Woodlegs Portrait.png
I must be goin' banana's down here.

–Woodlegs, when examining a (Cave) Banana.

Wilba Portrait.png
'TIS NUMMY BANANA

–Wilba, when examining a (Cave) Banana.

Wormwood Portrait.png
Sweet Hair from friend!

–Wormwood, when examining a (Cave) Banana.

Wheeler Portrait.png
Ever see a fruit fly?

–Wheeler, when examining a (Cave) Banana.

Winona Portrait.png
Everything since I got here has been bananas.

–Winona, when examining a (Cave) Banana.

Wortox Portrait.png
One of the least offensive mortal food flavors.

–Wortox, when examining a (Cave) Banana.

Wurt Portrait.png
Mmm... good fruit, florp.

–Wurt, when examining a (Cave) Banana.

Walter Portrait.png
I wouldn't mind stopping for a snack.

–Walter, when examining a (Cave) Banana.

Wanda Portrait.png
I like a quick snack with no fuss.

–Wanda, when examining a (Cave) Banana.

Chuối (Bananas) hoặc Chuối Hang (Cave Bananas) trong trò chơi gốc là thực phẩm lấy từ Cây Chuối Hang. Chúng mọc dưới mặt đất và mọc lại sau 4 ngày hái. Khỉ Hang cũng sẽ nhặt Chuối từ cây trong tầm mắt của nó, điều này không ảnh hưởng tới thời gian 4 ngày mọc lại của nó. Đám Khỉ cũng sẽ tìm cách ăn trộm bất kỳ Chuối nào mà người chơi mang theo.

Chuối Chín

Wilson Portrait.png
Yum!

–Wilson, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Willow Portrait.png
Yum!

–Willow, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wolfgang Portrait.png
Is warm and tasty!

–Wolfgang, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wendy Portrait.png
Warmed banana mush is so much better.

–Wendy, when examining a Cooked (Cave) Banana.

WX-78 Portrait.png
THESE FOOD THINGS ARE SO TEDIOUS

–WX-78, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wickerbottom Portrait.png
Somewhat better.

–Wickerbottom, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Woodie Portrait.png
I cooked it for some reason.

–Woodie, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Waxwell Portrait.png
Even worse than raw.

–Maxwell, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wagstaff Portrait.png
I do hope I can digest this without consequences.

–Wagstaff, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wigfrid Portrait.png
Warmed mönkey fööd.

–Wigfrid, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Webber Portrait.png
Hot mush.

–Webber, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Walani Portrait.png
Cooked potassium!

–Walani, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Warly Portrait.png
Could use some oats and a few chocolate chips...

–Warly, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wilbur Portrait.png
'Nanas!

–Wilbur, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Woodlegs Portrait.png
Not bad.

–Woodlegs, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wilba Portrait.png
NUMMY BANANA 'TIS WARM'D

–Wilba, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wormwood Portrait.png
Mmmmm...

–Wormwood, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wheeler Portrait.png
Swell. I made baby food.

–Wheeler, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Winona Portrait.png
Caramelized banana's the tops.

–Winona, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wortox Portrait.png
It's cooked now.

–Wortox, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wurt Portrait.png
Yummy!

–Wurt, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Walter Portrait.png
Well... it's a hot banana.

–Walter, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Wanda Portrait.png
Why did I spend time cooking it?

–Wanda, when examining a Cooked (Cave) Banana.

Chuối Chín (Cooked Bananas) có được khi nấu Chuối bằng Lửa Trại, Lò Lửa, hoặc Sao Lùn. Tương tự như hầu hết hoa quả và rau củ khác, nấu làm tăng Máu ít nhưng giảm thời gian bảo quản.

Gift Icon.png DLC

Trong Shipwrecked DLC, Chuối có màu vàng hơn. Chúng rơi ra từ Cây Nhiệt Đới khi đốn ngã. Chúng cũng rơi ra từ phần thưởng của Máy Giật Xèng. Chuối Hang được dùng để nấu Que Chuối, được dùng trong Nồi Hầm với giá trị Trái Cây bằng 1. Còn được dùng để chế tạo Bóng Khỉ NgốcChòi Khỉ Tiền Sử.

Ngoài ra, Chuối có thể được ăn bới Khỉ Tiền Sử và có thể đưa cho chúng ăn để kết bạn. Wilbur nhận thêm 10 SanityMeter.png khi ăn Chuối.

Trong Hamlet DLC, Chuối Hang có thể mua ở Tiệm Tạp Hóa với giá 1 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Chuối là đồ ăn yêu thích của Wonkey và ăn nó sẽ tăng thêm 15 HungerMeter.png.

Chuối chín thì lại là đồ ăn yêu thích của Wormwood và ăn nó sẽ tăng thêm 15 HungerMeter.png.

Icon Tools.png Sử dụng

Cave Banana.png
Fire Pit.png
Cooked Cave Banana.png
Cave Bananas.png
Pig Icon.png
Manure.png
Banana.png
Ice.png
Twigs.png
Filler.png
Crock Pot.png
Banana Pop.png
Shipwrecked icon.pngPhụ gia không thể là Phẩm Thịt
Cave Bananas.png
Ice.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Frozen Banana Daiquiri.png
Don't Starve Together icon.pngPhụ gia không thể là Cành Cây
Banana.png
Snakeskin.png
Snakeskin.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Silly Monkey Ball.png
Shipwrecked icon.png
Twigs.png

×10

Manure.png

×4

Banana.png
Banana.png
Banana.png
Alchemy Engine.png
Prime Ape Hut.png
Shipwrecked icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Hình ảnh sống của Chuối Hang cho thấy nhiều quả chuối trong một Nải, nhưng hình ảnh đã nấu chỉ hiển thị ba quả, dường như do chuẩn bị kém. Điều này có thể gợi ý cho nấu ăn / chuẩn bị kém do thực phẩm bất thường.