Da Con Mút

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Slurper Pelt)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

It doesn't look much different dead.

–Wilson

Da Con Mút là vật rớt từ Con Múts, được dùng để tạo Belt of Hunger. Giống như thịt, Da Con Mút dùng để kết thân với Lợn hoặc đổi Vàng Thỏi với Vua Lợn. Dĩ nhiên, Thỏ Người không coi đấy là thịt, và không để ý đến việc người chơi có nó hoặc đang nhặt nó.

Icon Tools.png Sử dụng

Slurper Pelt.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Slurper Pelt.png

×6

Rope.png
Rope.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Shadow Manipulator.png
Belt of Hunger.png