Thùng Hơi Nước

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Steamer Trunk)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
A very dapper item storage system.

Wendy

Thùng Hơi Nước là một Kiến Trúc xuất hiện tự nhiên trong DLC Shipwrecked. Có hai biến thể Thùng Hơi Nước. Loại thứ nhất có thể tìm thấy ở Quần Xã Biển Sâu. Có tất cả 4 Thùng Hơi Nước của biến thể này trên thế giới, và mỗi cái chứa vài món dùng được và một Phục Sức mà có thể trao đổi với Yaarctopus để kiếm Đồng Vàng. Những món chứa trong là bộ có trước, và mỗi Thúng chứa một bộ khác nhau. Loại thứ hai thì tìm thấy ở Biển Mộ Thuyền trong quần xã Biển Sâu. Có 4 đến 8 Thùng Hơi Nước của biến thể này trên thế giới, và mỗi cái chứa một bộ những món thông thường tạo ra ngẫu nhiên trong chúng.

Cả hai loại đều có chứ năng như một Rương với 9 ô chứa và có biển tượng Bản Đồ, cho phép người chơi dễ dàng tìm lại chúng sau khi chèo đi. Thùng Hơi Nước có thể dùng như vật đựng trên Biển ngay cả sau khi những món ban đầu đã được lấy đi.

Đồ Chứa Có Thể

Những Thùng Hơi Nước tìm thấy ở Biển Sâu có thể chứa một trong các bộ vật dụng sau. Tất cả bộ đều tự có trong các Thùng khác nhau quanh thế giới.

Floral Shirt.png Umbrella.png Coconut.png×2 Orange Soda.png
Summer Frest.png Dumbrella.png Coconade.png×2 Voodoo Doll.png
Ukulele.png Snakeskin Hat.png Sewing Kit.png Life Jacket.png
Gold Nugget.png×2 Straw Roll.png Honey Poultice.png Captain Hat.png Tropical Parasol.png Brain Cloud Pill.png

Với những Thùng Hơi Nước tìm thấy ở Biển Mộ Thuyền, đồ bên trong được tạo ngẫu nhiên. Chỉ một món duy nhất ở mỗi hàng trong bảng sau là có thể thể tìm thấy trong một Thùng, và các món ở các cột có tỉ lệ dưới 100% thì có thể không hề xuất hiện. Độ Bền hay số lượng mỗi món thay đổi như đã nêu, và mọi lựa chọn là như nhau.

Những món có thể Cơ hội xuất hiện Độ Bền
hay Số Lượng
Log Suit.png Straw Hat.png 25% 15%-55%
Axe.png Machete.png Shovel.png Pickaxe.png 100% 15%-65%
Flint.png Dubloons.png 50% 1-3
Coral.png Seaweed.png 100% 3-5

Lưu ý là Rong Biển trong Thùng Hơi Nước tạo ra vào thời điểm thế giới hình thành, và nếu không tìm thấy Thùng nhanh chóng, chúng có thể sẽ Thối.

Placeholder.png Bên lề

  • Thùng Hơi Nước, được biết đến ít hơn là Thùng Cabin, là một loại hành lý du lịch thiết kế để phù hợp với nhiều không gian khác nhau (như là ở dưới giường) trong cabin của táu hơi nước trong suốt bước ngặt của thế kỷ hai mươi. Chúng tương đương với "hành lý xách tay" trong du lịch hàng không ngày nay.
  • Khi sinh ra bằng một lệnh Console nó sẽ trống không.
  • Thùng Hơi Nước có thể chứa một phục sức Thuốc Điện Toán Não, mà có thể là liên quan đến bộ phim 1990 "Joe và ngọn núi lửa".