Trang đặc biệt

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

In addition to the special pages listed here, you may find the following system messages useful:

MediaWiki:Sidebar Customize your left-hand sidebar here
MediaWiki:Theme-definitions Curate your list of themes (light, dark, etc) here
MediaWiki:common.css Edit styles for the entire wiki here (e.g. CSS-variable definitions, styles for specific templates, etc)
MediaWiki:vector.css Edit styles for the Vector theme here (e.g. interface styles)
MediaWiki:common.js Edit scripts for the entire wiki here (nearly all JS will go here)
MediaWiki:vector.js Edit scripts for the Vector theme here (e.g. the mobile sidebar button)
MediaWiki:Gadgets-definition Configure the installed gadgets on this wiki
MediaWiki:Newarticletext Edit the text users see when creating new articles
Đặc biệt:Trang tôi/sandbox Your personal sandbox page! You can also edit Đặc biệt:Trang tôi/common.css and Đặc biệt:Trang tôi/common.js to preview style & script edits
MediaWiki:Specialpages-summary Translate this table :)

Báo cáo bảo quản

Danh sách các trang

Đăng nhập / Mở tài khoản

Thành viên và chức năng

Thay đổi gần đây và nhật trình

Báo cáo và tải lên phương tiện

Dữ liệu và công cụ

Trang đặc biệt đổi hướng

Trang được dùng nhiều

Công cụ cho trang

Trang đặc biệt khác