Trang Lưu Niệm Thất Lạc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Scrapbook Page)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền:  Don't Starve Together icon.png

Wanda Portrait.png
Did I leave this here?

Wanda

Trang Lưu Niệm Thất Lạc (Scrapbook Page) là một vật dụng hiếm thấy trong Don't Starve Together. Với nó, 3 - 4 vật dụng, lương thực, sinh vật, hoặc quái trùm ngẫu nhiên sẽ được thêm vào Sổ Lưu Niệm.

is an item rarely found in Don't Starve Together. With it, 3-4 random items, food, creature or giant will be added to the player's Scrapbook. Một thứ đã được nghiên cứu sẽ hiển thị những kết nối với những thứ khác, nhưng không phải là đặc điểm của nó.