Gạch Cổ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ancient Brickwork)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
Yet another ground type.

Wilson

Gạch Cổ (Ancient Brickwork) là một loại nền được tạo ra tự nhiên và có thể chế tạo được thêm vào trong Don't Starve Together. Nó có thể được tìm thấy trong Tàn Tích hoặc được chế tác trong bộ lọc trang trí. Nó liên tục phát sáng trên bề mặt và thay đổi hình dạng tùy thuộc vào Chu kỳ Ác Mộng trong hang động.

Bản Thảo Gạch Cổ được chế bằng 3 Giấy Cói tại Đài Giả Khoa Cổ Đại.


Gạch Giả Cổ

Wilson Portrait.png
Yet another ground type.

Wilson

Gạch Giả Cổ (Imitation Ancient Brickwork) là một loại nền có thể chế tạo được thêm vào trong Don't Starve Together. Nó có thể được chế tác trong bộ lọc trang trí từ hai viên đá. Không giống như Gạch Cổ (Ancient Brickwork), nó không thay đổi hình dáng bên ngoài.

Bản Thảo Gạch Giả Cổ được chế bằng 3 Giấy Cói tại Đài Giả Khoa Cổ Đại.