Ngói Cổ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ancient Tilework)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Yet another ground type.

Wilson

Ngói Cổ (Ancient Tilework) là một loại nền được tạo ra tự nhiên và có thể chế tạo được thêm vào trong Don't Starve Together. Nó có thể được tìm thấy trong Tàn Tích hoặc được làm thủ công. Nó liên tục phát sáng trên bề mặt và thay đổi hình dạng tùy thuộc vào Chu kỳ Ác Mộng trong hang động.

Bản Thảo Ngói Cổ có được bằng cách chế Bản Thảo Sàn Cổ tại Đài Giả Khoa Cổ Đại.


Ngói Giả Cổ

Wilson Portrait.png
Yet another ground type.

Wilson

Ngói Giả Cổ (Imitation Ancient Tilework) là một loại nền có thể chế tạo được thêm vào trong Don't Starve Together. Nó có thể được chế tác từ hai viên đá trong bộ lọc trang trí. Không giống như Ngói Cổ (Ancient Tilework), nó không thay đổi hình dạng bên ngoài.


Bản Thảo Ngói Giả Cổ có được bằng cách chế Bản Thảo Sàn Giả Cổ tại Đài Giả Khoa Cổ Đại.