Lá Dừa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Palm Leaf)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

I'm fond of these fronds.

–Wilson

Palm Leaves là nguyên liệu trong Shipwrecked DLC.Chúng có thể kiếm được sau khi chặt Cây Dừa.Usage

Palm Leaf.png

×4

Interface arrow right.png
Thatch Pack.png
Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Seashell.png
Seashell.png
Seashell.png
Sand.png

×4

Interface arrow right.png
Sand Castle.png
Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Blubber.png

×4

Cloth.png
Cloth.png
Alchemy Engine.png
Blubber Suit.png
Palm Leaf.png

×5

Bamboo.png

×8

Pig Skin.png

×4

Alchemy Engine.png
Wildbore House.png
Palm Leaf.png

×4

Petals.png

×6

Interface arrow right.png
Tropical Parasol.png
Palm Leaf.png

×4

Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Jellyfish.png
Interface arrow right.png
Sea Trap.png
Palm Leaf.png

×4

Vine.png
Vine.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Interface arrow right.png
Thatch Sail.png
Palm Leaf.png

×4

Bamboo.png

×4

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Palm Leaf Hut.png