Trứng Thịt Xông Khói

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
The perfect breakfast for a man of science.

Wilson

Trứng Thịt Xông Khói (Bacon and Eggs) Thực Phẩm được nấu từ Nồi Hầm khi dùng Phẩm Trứng có tổng giá trị là 2 cùng với Phẩm Thịt có tổng giá trị là 1.5 hoặc hơn. Cần 40 giây để hoàn thành.

Nếu cho thêm hơn 1 Phẩm Quái khi dùng Trứng Chân Cao có thể tạo ra Lasagna Thịt Quái, trừ khi thêm 1 Cành Cây vào. Cho bất kỳ Rau Quả nào sẽ tạo ra Sủi Cảo.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Eggs Crock Pot.png
  • Yêu cầu: Meats Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Vegetables Crock Pot.png

Icon Science.png Công thức

Eggs.png

×(2.0)

Meats.png

×(≥ 1.5)

Crock Pot.png
Bacon and Eggs.png

Ví dụ

Monster Meats.png
Normal Meats.png
Small Eggs.png

×(2)

Crock Pot.png
Bacon and Eggs.png
Normal Meats.png
Morsels.png
Small Eggs.png

×(2)

Crock Pot.png
Bacon and Eggs.png
Monster Meats.png
Morsels.png
Small Eggs.png

×(2)

Crock Pot.png
Bacon and Eggs.png
Monster Meats.png
Frog Leg.png
Small Eggs.png

×(2)

Crock Pot.png
Bacon and Eggs.png
Monster Meats.png

×(2)

Small Eggs.png

×(2)

Crock Pot.png
Bacon and Eggs.png
50% tạo ra Lasagna Thịt Quái.
Monster Meats.png
Fishes.png
Tallbird Eggs.png
Durians.png
Crock Pot.png
Bacon and Eggs.png
50% tạo ra Lasagna Thịt Quái.
Monster Meats.png

×(2)

Tallbird Eggs.png
Twigs.png
Crock Pot.png
Bacon and Eggs.png
Normal Meats.png
Morsels.png
Tallbird Eggs.png
Ice.png
Crock Pot.png
Bacon and Eggs.png
Reign of Giants icon.png

Icon Tools.png Sử dụng

Bacon and Eggs.png
Pig Icon.png
Manure.png