Phục Sức

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sea Worther)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Is junk, I think.

–Wolfgang

Phục Sức(Trinkets) là một nhóm Vật Phẩm có thể được tìm thấy bằng nhiều cách khác nhau như đào Mộ bằng Xẻng, nhặt Cỏ Lăn, kết bạn với Mèo Trúc, buôn bán cá với Vua Người Cá, Câu cá trong Ốc Đảo hoặc trục vớt Bùn Biển.

Cách sử dụng duy nhất cho Phục Sức trong Don't Starve là được trao đổi cho Vua LợnYaarctopus để đổi lấy Vàng Thỏi và để trang trí .

Trong Don't Starve Together, các món đồ Phục sức cũng có thể được trao đổi với Kiến Sư Tử vào Mùa hè để lấy Đá Sa Mạc. Một số đồ Phục Sức có công dụng đặc biệt như Xô Cát có thể được trao đổi cho Kiến Sư Tử để đổi lấy Bản Thảo lấy Chốt Đào Tẩu, đồ Phục Sức Quân Mã, Quân Tượng và Quân Xe có thể được trao đổi cho Vua Heo để đổi lấy Bản Thảo hình tương ứng của chúng và Nút Cao Su Cứng và Nĩa Cong có thể được sử dụng trong cần câu cá biển làm phao và mồi tương ứng.

Ball and Cup.png Bóng và Cúp

Wendy Portrait.png
Just a simple game.

Wendy

Bóng và Cúp (Ball and Cup) có 4,17% khả năng được tìm thấy khi đào mộ. Cup-and-ball đề cập đến đồ chơi trẻ em truyền thống trong đó người chơi cố gắng bắt bóng, có một cái cốc nhỏ hoặc lỗ thông qua tay cầm của đồ chơi. Nó có thể được đổi cho Vua Lợn lấy 4 Vàng Thỏi.

Khi được trao cho Kiến Sư Tử như một sự tôn vinh, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Bóng và Cúp có thể được spawn trong game với mã "trinket_7".

Ball and Cup.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Ball and Cup.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9

Shipwrecked icon.png
Ball and Cup.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Ball and Cup.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Dessicated Tentacle.png Xúc Tua Sấy Khô

Wurt Portrait.png
Hee-hee, it dead.

Wurt

Xúc Tua Sấy Khô (Dessicated Tentacle) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó có thể được trao đổi cho Vua Lợn lấy 8 Vàng Thỏi, bằng với Nút Cao Su Cứng.

Trong Don't Starve Together, có thể nhận được Xúc Tua Sấy Khô bằng cách giao dịch với Vua Người Cá để đổi lấy Phẩm Cá.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,99 ngày.

Xúc Tua Sấy Khô có thể được spawn trong game với mã "trinket_12".

Dessicated Tentacle.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×8

Dessicated Tentacle.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×12

Shipwrecked icon.png
Dessicated Tentacle.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Dessicated Tentacle.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Fake Kazoo.png Kèn Kazoo

Wickerbottom Portrait.png
A fake membranophone.

Wickerbottom

Kèn Kazoo(Fake Kazoo) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Không giống như Sáo Thần Pan, Kèn Kazoo không thể thổi được. Nó có thể được trao đổi cho Vua lợn lấy 6 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Kèn Kazoo có thể được spawn trong game với mã "trinket_2".

Fake Kazoo.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×6

Fake Kazoo.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×11

Shipwrecked icon.png
Fake Kazoo.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Fake Kazoo.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Frazzled Wires.png Dây Điện Mòn

Walter Portrait.png
Uh oh, did the robot drop these?

Walter

Dây Điện Mòn(Frazzled Wires) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Các Dây Điện Mòn không thể dẫn Sét hoặc kết nối với Cột Thu Lôi. Chúng cũng có thể là kết quả của búa đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Chúng có thể được trao đổi cho Vua lợn lấy 5 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Dây Điện Mòn có thể được spawn trong game với mã "trinket_6".

Frazzled Wires.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×5

Frazzled Wires.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×10

Shipwrecked icon.png
Frazzled Wires.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Frazzled Wires.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Gnome.pngGnome2.png Quỷ Lùn

Wigfrid Portrait.png
A peculiar small man.

Wigfrid

Quỷ Lùn(Gnome) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó có thể được tìm thấy bên ngoài Mộ ở Đồ Hộp. Nó có 1% cơ hội rơi từ Kén Khỉ Hang hoặc Chòi Khỉ Tiền Sử trong DLC Shipwrecked.

Nó có thể được trao đổi cho Vua lợn được 5 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Quỷ Lùn có thể được spawn trong game với mã "trinket_4".

Trong Don't Starve Together, có một biến thể nữ của loài Quỷ Lùn. Nó có một diện mạo khác và Mã Prefab "trinket_13" , nhưng hoàn toàn giống với Quỷ Lùn thông thường. Quỷ Lùn có thể nhận được bằng cách giao dịch với Vua Người Cá để đổi lấy Phẩm Cá.

Gnome.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×5

Gnome.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×10

Shipwrecked icon.png
Gnome.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Gnome.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Gord's Knot.png Nút Thắt Gord

Wilson Portrait.png
The knot is stuck. Forever.

Wilson

Nút Thắt Của Gord(Gord's Knot) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nút Thắt Của Gord là một tham chiếu đến câu chuyện trong đó Alexander Đại đế từng nói ai giải được bài toán hóc búa là gỡ được Nút Thắt Của Gordian và mở được hàm ngựa sẽ là bá chủ cả Châu Á. Alexander Đại Đế đã cắt Nút Thắt bằng dao, rồi sau đó làm chủ cả vùng Tiểu Á, trước khi bị quân đội làm phản. Đây là điển hình về cách giải quyết vấn đề phức tạp bằng biện pháp đơn giản bằng cách nghĩ rộng bao quát.

Nó có thể được đổi cho Vua lợn lấy 4 Vàng Thỏi.

In Don't Starve Together, Nút Thắt Của Gord có thể kiếm được bằng cách giao dịch với Vua Người Cá để đổi lấy Phẩm Cá.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Nút Thắt Của Gord có thể được spawn trong game với mã "trinket_3".

Gord's Knot.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Gord's Knot.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9

Shipwrecked icon.png
Gord's Knot.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Gord's Knot.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Hardened Rubber Bung.png Nút Cao Su Cứng

Webber Portrait.png
We could take a bath if only we had a tub.

Webber

Nút Cao Su Cứng(Hardened Rubber Bung) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó thường được gọi là Nút Bồn. Nó có thể được trao đổi cho Vua Lợn lấy 8 Vàng Thỏi. Chỉ một Xúc Tua Sấy Khô mới có thể đổi được 8 Vàng bằng với ố Vàng mà Vua Lợn đưa ra để đổi lấy Nút Cao Su Cứng.

Nó cũng có thể hoạt động như một Phao Câu Cá cho Cần Câu Biển, khiến nó trở thành món đồ Phục sức duy nhất có công dụng (ngoại trừ nhận được Vàng Thỏi, Đồng Vàng hoặc oincs bằng cách giao dịch).

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,99 ngày.

Nút Cao Su Cứng có thể được spawn trong game với mã "trinket_8".

Hardened Rubber Bung.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×8

Hardened Rubber Bung.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×12

Shipwrecked icon.png
Hardened Rubber Bung.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Hardened Rubber Bung.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Lying Robot.png Robot Lười

WX-78 Portrait.png
HIS NAME IS HAL. HE IS MY FRIEND.

WX-78

Robot Lười(Lying Robot) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Phần "Nói dối - Lying" trong tên của nó có thể ám chỉ câu chuyện "Liar!" của Isaac Asimov.

Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Robot Lười có thể được spawn trong game với mã "trinket_11".

Lying Robot.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×5

Lying Robot.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×10

Shipwrecked icon.png
Lying Robot.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Lying Robot.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Melty Marbles.png Bi Nóng Chảy

Wilson Portrait.png
They are all melted together.

Wilson

Bi Nóng Chảy(Melty Marbles) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó cũng có thể kiếm được bằng cách dùng búa đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Có thể được đổi cho Vua lợn lấy 4 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0,66 ngày.

Walter có thể sử dụng Bi Nóng Chảy như Đạn Cao Su cho Súng Cao Su của anh ấy, gây 59,5 sát thương.

Bi Nóng Chảy có thể được spawn trong game với mã "trinket_1".

Melty Marbles.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Melty Marbles.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9

Shipwrecked icon.png
Melty Marbles.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Melty Marbles.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Mismatched Buttons.png Nút Áo Thừa

Webber Portrait.png
None of them match!

Webber

Nút Áo Thừa(Mismatched Buttons) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Chúng có thể được trao đổi cho Vua lợn lấy 7 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.99 ngày.

Nút Áo Thừa có thể được spawn trong game với mã "trinket_9".

Mismatched Buttons.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×7

Mismatched Buttons.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×12

Shipwrecked icon.png
Mismatched Buttons.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Mismatched Buttons.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Old Boot.png Old Boot

Woodlegs Portrait.png
Boot-y!

Woodlegs

Ủng Cũ(Old Boot) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 4 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 5 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Ủng Cũ có thể được sinh ra trong trò chơi bằng mã "sunken_boat_trinket_5".

Trong Shipwrecked DLC, nó có thể đánh bắt bằng Lưới Rà, nó còn được gọi là "trinket_17" trong file game.

Bộ Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Trong Hamlet DLC, Ủng Cũ có thể sinh sản trong một Trại Cướp Bí Mật.

Old Boot.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Old Boot.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×5

Shipwrecked icon.png
Old Boot.png
Pig King Icon.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Sea Worther.png Ăng-ten Biển

Walani Portrait.png
So how much is the sea worth?

Walani

Ăng-ten Biển (Sea Worther) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu hoặc đập Tàu Đắm bằng búa. Nó có thể được trao đổi cho Vua Lợn để lấy một Vàng Thỏi. Khi được tặng Ăng-ten Biển, Wolly sẽ thả một Ngọc Tím Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Ăng-ten Biển có thể được spawn trong game với mã "sunken_boat_trinket_4".

Bộ Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Sea Worther.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Sea Worther.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png

×4

Shadow Manipulator.png
Seaworthy.png
Chỉ khả dụng với thế giới liên kết với Shipwrecked.
Sea Worther.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Second-hand Dentures.png Hàm Răng Giả Cũ

Woodie Portrait.png
Choppers for old folks.

Woodie

Hàm Răng Giả Cũ(Second-Hand Dentures) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ và có thể đổi với Vua Lợn lấy 2 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.33 ngày.

Hàm Răng Giả Cũ có thể được spawn trong game với mã "trinket_10".

Second-hand Dentures.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Second-hand Dentures.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×7

Shipwrecked icon.png
Second-hand Dentures.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Second-hand Dentures.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Sextant.png Kính Lục Phân

Wilson Portrait.png
I'm not sure what it is, but it makes me feel smarter!

Wilson

Kính Lục Phân (Sextant) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 2 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 2 Ngọc Đỏ và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Kính Lục Phân có thể được sinh ra trong trò chơi bằng mã "sunken_boat_trinket_1".

Trong Shipwrecked DLC, Phục Sức này được gọi là "trinket_20" trong tệp game.

Bộ Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Sextant.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Sextant.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×11

Shipwrecked icon.png
Sextant.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Soaked Candle.png Nến Ngấm Nước

Walani Portrait.png
A wet candle in a bottle. Mega-genius!

Walani

Nến Ngấm Nước (Soaked Candle) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 7 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 7 Vàng Thỏi và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Nến Ngấm Nước có thể được spawn trong game với mã "sunken_boat_trinket_3".

Trong DLC Shipwrecked thêm đồ Phục sức Nến Chai Rượu (xem bên dưới), trông hoàn toàn giống với Nến Ngấm Nước.

Bộ Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Soaked Candle.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×7

Soaked Candle.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Tiny Rocketship.png Tên Lửa Tí Hon

Wilson Portrait.png
Sadly, it's too small for me to escape on.

Wilson

Tên Lửa Tí Hon (Tiny Rocketship) có 4,17% cơ hội được tìm thấy khi đào mộ. Nó có vẻ như liên quan đến truyện tranh Destination Moon, vì nó trông giống hệt tên lửa trong truyện tranh, chỉ nhỏ hơn. Nó có thể được đổi cho Vua lợn lấy 4 Vàng Thỏi.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Tên Lửa Tí Hon có thể được spawn trong game với mã "trinket_5".

Tiny Rocketship.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Tiny Rocketship.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9

Shipwrecked icon.png
Tiny Rocketship.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Tiny Rocketship.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Toy Boat.pngThuyền Đồ Chơi

Woodlegs Portrait.png
'Tis a mockery o'th'mighty vessels o'th'sea!

Woodlegs

Thuyền Đồ Chơi (Toy Boat) có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 2 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra Ngọc Lam và 2 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Thuyền Đồ Chơi có thể được spawn trong game với mã "sunken_boat_trinket_2".

Trong Shipwrecked DLC, Phục Sức này được gọi là "trinket_21" trong tệp game.

Phục sức này không có trong Don't Starve Together.

Toy Boat.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Toy Boat.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png
Toy Boat.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×8

Shipwrecked icon.png

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong DLC Reign of Giants, một số đồ phục sức nhất định có thể được tìm thấy trong Cây Cỏ Lăn hoặc nôn ra từ Mèo Trúc. Chúng cũng có thể được trao cho một Mèo Trúc để kết bạn với nó.

Chũi Trùng sẽ nhặt đồ Phục sức nếu đặt trên mặt đất, tuy nhiên chúng sẽ rơi ra khi bị giết.

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Trong DLC Shipwrecked, một số Phục sức đã được thay thế bằng các Phục sức khác.

Ancient Vase.png Bình Cổ

Wendy Portrait.png
A remnant of a civilization lost at sea.

Wendy

Bình Cổ (Ancient Vase) Có thể đánh bắt bằng Lưới Rà..

Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_18".

Ancient Vase.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×7

Ancient Vase.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×11

Ancient Vase.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Brain Cloud Pill.png Thuốc Điện Toán Não

Warly Portrait.png
An odd prescription.

Warly

Thuốc Điện Toán Não (Brain Cloud Pill) Tìm được trong Thùng Hơi Nước..

Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_19".

Brain Cloud Pill.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×6

Brain Cloud Pill.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×8

Brain Cloud Pill.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Broken AAC Device.png Thiết Bị AAC Hỏng

WX-78 Portrait.png
OF COURSE IT'S BROKEN, IT'S MISSING A DR356X001

WX-78

Trong thế giới tương thích Shipwrecked, Thiết Bị AAC Hỏng (Broken AAC Device) có cơ hội hiếm hoi được tìm thấy khi đào mộ. AAC là viết tắt của "Augmentative and Alternative Communication".

Thiết Bị AAC Hỏng có thể được spawn trong game với mã "trinket_23".

Broken AAC Device.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×10

Broken AAC Device.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×11

Broken AAC Device.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

License Plate.png Biển Số

Wilson Portrait.png
How did this get all the way out here?

Wilson

Biển Số (License Plate) có thể đánh bắt bằng Lưới Rà.

Có thể được spawn trong game với mã "trinket_16".

License Plate.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×7

License Plate.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×5

License Plate.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

One True Earring.png Bông Tai Chân Thật

Woodlegs Portrait.png
Ay! 'Tis me ol' earring!

Woodlegs

Bông Tai Chân Thật (One True Earring) Có thể tìm thấy trong RươngĐiểm Đánh Dấu X..

Có thể được spawn trong game với mã "earring".

One True Earring.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
One True Earring.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×12

One True Earring.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Orange Soda.png Soda Cam

Wolfgang Portrait.png
Wolfgang would not like to drink.

Wolfgang

Soda Cam (Orange Soda) Tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Có thể được spawn trong game với mã "trinket_13".

Orange Soda.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×6

Orange Soda.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×7

Orange Soda.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Ukulele.png Đàn Ukulele

WX-78 Portrait.png
UNCONTROLLABLE URGE TO BREAK

WX-78

Đàn Ukulele (Ukulele) có thể tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Có thể được spawn trong game với mã "trinket_15".

Ukulele.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×6

Ukulele.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×8

Ukulele.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Voodoo Doll.png Búp Bê Voodoo

Walani Portrait.png
If I only had a pin...

Walani

Búp Bê Voodoo (Voodoo Doll) tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Có thể được spawn trong game với mã "trinket_14".

Voodoo Doll.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×8

Voodoo Doll.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×7

Voodoo Doll.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Wine Bottle Candle.png Nến Chai Rượu

Woodlegs Portrait.png
Where be th'wine?

Woodlegs

Nến Chai Rượu (Wine Bottle Candle) Có thể câu được từ Mộ Ngập Nước. Trông giống với Nến Ngấm Nước.

Nến Chai Rượu có thể được spawn trong game với mã "trinket_22".

Wine Bottle Candle.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Wine Bottle Candle.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×5

Wine Bottle Candle.png
Pig Collector.png
Oinc.png
Oinc.png
Oinc.png
Hamlet icon.png

Hamlet icon.png Hamlet

Hamlet DLC thêm 3 Phục Sức mới.

Queen Malfalfa.png Nữ Hoàng Malfalfa

Wigfrid Portrait.png
An idöl, thöugh nöt tö mine Göds.

Wigfrid

Nữ Hoàng Malfalfa (Queen Malfalfa) có thể được tìm thấy ở các tủ kính trưng bày trong Căn Phòng Lưu Niệm của Cung Điện. Dù việc lấy vật phẩm này được ghi là 'ăn cắp' nhưng nó không làm tăng Điểm Man Rợn.

Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_giftshop_1".

Queen Malfalfa.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Queen Malfalfa.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9


Post Card of the Royal Palace.png Bưu Thiếp Điện Hoàng Gia

Wilba Portrait.png
IT SING-ETH THE PRAISES O' THE CITY

Wilba

Bưu Thiếp Điện Hoàng Gia (Post Card of the Royal Palace) có thể mua được ở các tủ kính trưng bài trong Phòng Lưu Niệm của Cung Điện. Dù việc lấy vật phẩm này được viết là "ăn cắp", nhưng nó không làm tăng Điểm Man Rợn.

Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_giftshop_3".

Post Card of the Royal Palace.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Post Card of the Royal Palace.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×9

Can of Silly String.png Lon Ngớ Ngẩn

Wendy Portrait.png
I can no longer be amused by childish things.

Wendy

Lon Ngớ Ngẩn (Can of Silly String) có thể được mua bằng một Chìa Khóa BST Hoàng Gia trên kệ trưng bày của Phòng Trưng Bày Hoàng Gia hoặc phá hủy một Giỏ Đan ở thế giới tương hợp Hamlet.

Nó dùng để chế tạo Vượt Bầu Trời, thứ cho phép người chơi xuyên không từ Hamlet tới thế giới bình thường hoặc thế giới Shipwrecked.

Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_giftshop_4".

Can of Silly String.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×5

Can of Silly String.png
Yaarctopus Icon.png
Dubloons.png

×10

Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png

×4

Can of Silly String.png
Shadow Manipulator.png
Skyworthy.png
Chỉ khả dụng với những thế giới liên kết với thế giới Hamlet.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Don't Starve Together bổ sung thêm 20 bộ Phục sức khác, bao gồm cả phiên bản nữ của Quỷ Lùn. Ngoài ra còn có 15 Phục Sức Halloween xuất hiện trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng.

Air Unfreshener.png Móc Chìa Khóa

Wilson Portrait.png
It smells kind of stale.

Wilson

Trong Don't Starve Together, Móc Chìa Khóa (Air Unfreshener) có thể kiếm được bằng cách giao dịch với Vua Người Cá để đổi lấy Phẩm Cá.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.33 ngày.

Móc Chìa Khóa có thể được spawn trong game với mã "trinket_25".

Air Unfreshener.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Air Unfreshener.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Back Scratcher.png Cây Gãi Lưng

Wolfgang Portrait.png
Wolfgang's arms too thick to reach back.

Wolfgang

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.99 ngày.

Cây Gãi Lưng (Back Scratcher) có thể được spawn trong game với mã "trinket_20".

Back Scratcher.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×7

Back Scratcher.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Beach Toy.png Đồ Chơi Biển

Webber Portrait.png
Sand castles!

Webber

Đồ Chơi Biển (Beach Toy) có thể có được từ một Túi Nhàu Nát tìm được khi câu cá tại Ốc Đảo ở Xa Mạc, hoặc khi giết Kiến Sư Tử. Đưa một Đồ Chơi Biển cho Kiến Sư Tử sẽ làm cho nó nhả ra Bản Thảo hiếm có cho Chốt Đào TẩuNón Xới Đất.

Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của Kiến Sư Tử 1.32 ngày, khiến nó trở thành món phục sức có thể trì hoãn cơn thịnh nộ của nó trong thời gian dài nhất.

Đồ Chơi Biển có thể được spawn trong game với mã "antliontrinket".

Beach Toy.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Beach Toy.png
Antlion.png
Blueprint (rare).png

Beaten Beater.png Thanh Gõ Nhịp

WX-78 Portrait.png
A DISTANT COUSIN, PERHAPS?

WX-78

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Thanh Gõ Nhịp (Beaten Beater) có thể được spawn trong game với mã "trinket_21".

Beaten Beater.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×5

Beaten Beater.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Bent Spork.png Nĩa Cong

Wendy Portrait.png
Two utensils that are one. It reminds me of myself and Abigail.

Wendy

Trong Don't Starve Together, Nĩa Cong (Bent Spork) có thể kiếm được bằng cách giao dịch với Vua Người Cá để đổi lấy Phẩm Cá.

Có thể sử dụng như mồi câu cho Cần Câu Biển

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.33 ngày.

Nĩa Cong có thể được spawn trong game với mã "trinket_17".

Bent Spork.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Bent Spork.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Black Bishop.png Quân Tượng Đen

Waxwell Portrait.png
Charlie was the only one who ever kept me in check.

Maxwell

Đưa một Quân Tượng Đen (Black Bishop) cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Tượng.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Quân Tượng Đen có thể được spawn trong game với mã "trinket_16".

Black Bishop.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Black Bishop.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Black Knight.png Quân Mã Đen

Wilson Portrait.png
Honestly, he just leaves them out wherever.

Wilson

Đưa một Quân Mã Đen (Black Knight) cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Mã.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Quân Mã Đen có thể được spawn trong game với mã "trinket_31".

Black Knight.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Black Knight.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Black Rook.png Quân Xe Đen

Webber Portrait.png
Maybe Maxwell will teach us how to play.

Webber

Đưa một Quân Xe Đen (Black Rook) cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Xe.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Quân Xe Đen có thể được spawn trong game với mã "trinket_29".

Black Rook.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Black Rook.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Frayed Yarn.png Cuộn Len Sờn

Wendy Portrait.png
I'm not a-frayed.

Wendy

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Cuộn Len Sờn (Frayed Yarn) có thể được spawn trong game với mã "trinket_22".

Frayed Yarn.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Frayed Yarn.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Leaky Teacup.png Cốc Trà Mẻ

WX-78 Portrait.png
THIS DUMB CERAMIC THING SPILLS LEAFWATER EVERYWHERE

WX-78

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.33 ngày.

Cốc Trà Mẻ (Leaky Teacup) có thể được spawn trong game với mã "trinket_14".

Leaky Teacup.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Leaky Teacup.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Lucky Cat Jar.png Bình Mèo May Mắn

Wickerbottom Portrait.png
What a positively adorable kitty cat. Sigh.

Wickerbottom

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.99 ngày.

Bình Mèo May Mắn (Lucky Cat Jar) có thể được spawn trong game với mã "trinket_24".

Lucky Cat Jar.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×8

Lucky Cat Jar.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Potato Cup.png Cốc Khoai Tây

WX-78 Portrait.png
NO

WX-78

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.99 ngày.

Cốc Khoai Tây (Potato Cup) có thể được spawn trong game với mã "trinket_26".

Potato Cup.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×9

Potato Cup.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Shoe Horn.png Bót Giầy

Wilson Portrait.png
I can put my shoes on without help, thanks.

Wilson

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.33 ngày.

Bót Giầy (Shoe Horn) có thể được spawn trong game với mã "trinket_23".

Shoe Horn.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Shoe Horn.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Toy Trojan Horse.png Ngựa Trojan Đồ Chơi

Wickerbottom Portrait.png
Beware of Greeks bearing gifts.

Wickerbottom

Nó đề cập đến con ngựa thành Trojan được sử dụng trong Chiến tranh thành Trojan như một cách lén lút để vượt qua các bức tường thành Trojan và kết thúc chiến tranh.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Ngựa Trojan Đồ Chơi (Toy Trojan Horse) có thể được spawn trong game với mã "trinket_18".

Toy Trojan Horse.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×6

Toy Trojan Horse.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Unbalanced Top.png Con Quay Nghiêng

Winona Portrait.png
This is why we need production standards.

Winona

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Con Quay Nghiêng (Unbalanced Top) có thể được spawn trong game với mã "trinket_19".

Unbalanced Top.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×6

Unbalanced Top.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

White Bishop.png Quân Tượng Trắng

Waxwell Portrait.png
Charlie was the only one who ever kept me in check.

Maxwell

Đưa một Quân Tượng Trắng (White Bishop) cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Tượng.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Quân Tượng Trắng có thể được spawn trong game với mã "trinket_15".

White Bishop.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

White Bishop.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

White Knight.png Quân Mã Trắng

Wolfgang Portrait.png
Junk from braingame!

Wolfgang

Đưa một Quân Mã Trắng (White Knight) cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Mã.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Quân Mã Trắng có thể được spawn trong game với mã "trinket_30".

White Knight.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

White Knight.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

White Rook.png Quân Xe Trắng

Woodie Portrait.png
That one moves diagonally, I think.

Woodie

Đưa một Quân Xe Trắng (White Rook) cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Xe.

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Quân Xe Trắng có thể được spawn trong game với mã "trinket_28".

White Rook.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

White Rook.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Wire Hanger.png Móc Áo Thép

Waxwell Portrait.png
Finally. My suits were getting wrinkles. Wrinkles!

Maxwell

Khi cho Kiến Sư Tử, món đồ Phục sức này sẽ trì hoãn cơn thịnh nộ của nó 0.66 ngày.

Móc Áo Thép (Wire Hanger) có thể được spawn trong game với mã "trinket_27".

Wire Hanger.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×4

Wire Hanger.png
Antlion.png
Desert Stone.png
Don't Starve Together icon.png

Red Crown.png Vương Miện Đỏ

Waxwell Portrait.png
Not my size, sadly.

Maxwell

Vương Miện Đỏ (Red Crown) là phục sức được thêm vào như một phần của cập nhật Cult of the Lamb Crossover. Nó có thể nằm ở trong Túi Nhàu Nát được câu ở Hồ trong Ốc Đảo vào Mùa Hè.

Đưa Vương Miện Đỏ cho Kiến Sư Tử sẽ nhận được Bản Thảo của Tượng Cừu, Sàn VàngSàn Gạch.

Red Crown.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png

×8

Red Crown.png
Antlion.png
Blueprint (rare).png

Placeholder.png Bên lề

  • Trong phương thức nghiên cứu cũ, Vật Dụng Đào Mộ là cách tốt nhất để kiếm điểm nghiên cứu (80 điểm).
  • Các vật dụng gọi là "Phục Sức" (trinkets) do tên tệp của chúng (trinket1, trinket2 vv.)
  • One True Earring, based on the name and offering the highest appeasement to the Volcano Altar of Snackrifice, may be a reference to The Lord of the Rings, where the evil could only be vanquished by casting the One Ring into Mount Doom.
  • Appeasing the Volcano with the Orange Soda may be a reference to the movie Joe Versus the Volcano, where the natives of a tropical island drink large amounts of orange soda while asking Tom Hanks' character to voluntarily jump into an active volcano.
  • Only Wilson, Wendy, WX-78, Webber, and potentially Willow and Wagstaff seem to know what a license plate is. For Wigfrid, it may only be her Viking character that doesn't.
  • Wendy's quote on the Gnome is a reference to the Garden Gnome from Half-Life 2, and the achievement "Little Rocket Man" which requires you to carry the gnome throughout the entire game.
  • WX-78's quote on the Lying Robot is a reference to HAL 9000, a sentient computer from the novel A Space Odyssey.
  • WX-78's quote on the White Knight is a reference to Wargames, where the WOPR computer realises that in a nuclear war, "The only winning move is to not play".