Vàng Thỏi

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
I can't eat it, but it sure is shiny.

Wilson

Vàng Thỏi (Gold Nugget)khoáng sản trong Don't Starve. Nó là nguyên liệu cho rất nhiều công thức chế tạo

Có được khi khai thác Đá Tảng có vân vàng ở cạnh, từ việc khai thác Thạch Nhũ trong Hang Động hoặc từ Vua Lợn khi trao đổi thức ăn hoặc Vật Dụng Đào Mộ. Có thể nằm rải rác ở Nghĩa Địa hoặc ở Xứ Đá. Có thể rơi từ trên trần xuống lúc Động Đất trong Hang Động.

Dùng làm nguyên liệu tạo đồ như Rìu Vàng và Máy Khoa Học. Như hầu hết các khoáng sản khác, Vàng là thức ăn cho Sên RùaTôm Hùm Đá. Chúng sẽ tấn công người chơi đang cầm Vàng nếu xung quanh không còn loại khoáng sản nào khác.

Gift Icon.png DLC

Trong Shipwrecked DLC, Vàng Thỏi có thể tinh chế từ Đồng Vàng, đào từ Cọc Mácma. Không giống với Đá Tảng có vân vàng, vàng từ Cóc Mácma không có số lượng cố định sẽ thả ra. Thay vào đó, có 25% cơ hội độc lập để mỗi vật phẩm đào liên trở thành Vàng Thỏi. Do đó, có một cơ hộ nhỏ (~7,5%) cơ hội không có Vàng Thỏi nào rơi ra, và một cơ hội cực kỳ nhỏ (~0,00038%) cơ hội có được cả 9 Vàng Thỏi từ Cọc Mácma. Rất hiếm khi có Vàng Thỏi rơi vãi ở quanh Rừng Nhiệt ĐớiBãi Mácma.

DLC này cũng giới thiệu nhiều cách để thu thập vật phẩm, hầu hết trong số chúng bao gồm cả Vàng Thỏi như là một phần thưởng có thể đạt được. Những phương pháp này bao gồm:

Trong Hamlet DLC, Mạch Vàng không có sẵn, vậy nên nhiệm vụ kiếm vàng trở nên khá khó khăn. Vẫn có thể khai thác vàng từ Thạch Nhũ, nhưng bản thân Thạch Nhũ cũng rất hiếm, và chỉ có thể tìm thấy trong Khe Đá. Tuy nhiên, những cách có thể thu thập Vàng Thỏi mới cũng được giới thiệu:

Don't Starve Together Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Wilson có thể chế tạo Vàng Thỏi thông qua Chuyển Đổi Quặng II.

Icon Tools.png Sử dụng

Gold Nugget.png
Log.png

×4

Rocks.png

×4

Interface arrow right.png
Science Machine.png
Gold Nugget.png

×4

Pig Skin.png

×4

Beefalo Wool.png

×4

Alchemy Engine.png
Saddle.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Walrus Tusk.png
Steel Wool.png
Alchemy Engine.png
Brush.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Lightning Rod.png
Gold Nugget.png
Papyrus.png
Science Machine.png
Compass.png
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Thermal Measurer.png
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Rainometer.png
Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Gold Nugget.png

×6

Science Machine.png
Alchemy Engine.png
Straw Hat.png
Gold Nugget.png
Fireflies.png
Alchemy Engine.png
Miner Hat.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Luxury Axe.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Opulent Pickaxe.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Regal Shovel.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Electrical Doodad.png
Wagstaff Portrait.png
Gold Nugget.png
Pig Skin.png
Interface arrow right.png
Spectoggles.png
Wagstaff Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Walrus Tusk.png
Twigs.png

×4

Alchemy Engine.png
Walking Cane.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Gold Nugget.png

×6

Seeds.png
Seeds.png
Alchemy Engine.png
Birdcage.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gears.png
Boards.png
Alchemy Engine.png
Ice Box.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Blue Gem.png
Prestihatitator.png
Chilled Amulet.png
Gold Nugget.png

×8

Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Red Gem.png
Prestihatitator.png
Night Light.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Red Gem.png
Prestihatitator.png
Life Giving Amulet.png
Gold Nugget.png

×6

Nightmare Fuel.png

×4

Purple Gem.png
Purple Gem.png
Shadow Manipulator.png
Nightmare Amulet.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png

×4

Gold Nugget.png

×8

Shadow Manipulator.png
Telelocator Focus.png
Gold Nugget.png

×10

Cut Stone.png
Gears.png

×6

Alchemy Engine.png
Accomploshrine.png
chỉ có trong bản PS4
Gold Nugget.png

×4

Cut Stone.png
Science Machine.png
Lightning Rod.png
Reign of Giants icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Electrical Doodad.png
Reign of Giants icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gears.png
Cut Stone.png
Alchemy Engine.png
Ice Box.png
Reign of Giants icon.png
Scales.png
Boards.png

×4

Gold Nugget.png

×10

Alchemy Engine.png
Scaled Chest.png
Reign of Giants icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Rocks.png
Rocks.png
Interface arrow right.png
Battle Helm.png
Reign of Giants icon.png Wigfrid portrait.png
Twigs.png
Twigs.png
Flint.png
Flint.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Interface arrow right.png
Battle Spear.png
Reign of Giants icon.png Wigfrid portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Twigs.png

×4

Alchemy Engine.png
Luxury Machete.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Electrical Doodad.png
Turbine Blades.png
Alchemy Engine.png
Iron Wind.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Empty Bottle.png
Pig Skin.png
Science Machine.png
Spyglass.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Spyglass.png
Eye of the Tiger Shark.png
Science Machine.png
Super Spyglass.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Twigs.png
Dead Swordfish.png
Alchemy Engine.png
Cutlass Supreme.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Hound's Tooth.png

×5

Alchemy Engine.png
Shark Tooth Crown.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Pig Mayor.png
Oinc.png

×5

Hamlet icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Thunder Feather.png
Cork.png
Cork.png
Cork.png
Alchemy Engine.png
Thunderhat.png
Hamlet icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png

×4

Pig Skin.png

×4

Key to the City.png
Swinesbury Mineral Exchange.png
Hamlet icon.png
Gold Nugget.png

×4

Cut Stone.png

×4

Pig Skin.png

×4

Key to the City.png
My City Hall.png
Hamlet icon.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Log.png
Science Machine.png
Pocket Scale.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png
Flint.png
Interface arrow right.png
Compass.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Saffron Feather.png
Science Machine.png
Electric Dart.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png
Pig Skin.png
Blueprint (rare).png
Fashion Goggles.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png
Rope.png
Petals.png
Petals.png
Petals.png
Interface arrow right.png
Willow's Lighter.png
Don't Starve Together icon.pngWillow Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Charcoal.png

×6

Twigs.png

×6

Interface arrow right.png
Portable Crock Pot.png
Don't Starve Together icon.pngWarly Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Twigs.png

×4

Interface arrow right.png
Portable Grinding Mill.png
Don't Starve Together icon.pngWarly Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Twigs.png

×6

Interface arrow right.png
Portable Seasoning Station.png
Don't Starve Together icon.pngWarly Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Trusty Tape.png
Fireflies.png
Interface arrow right.png
Winona's Spotlight.png
Don't Starve Together icon.pngWinona Portrait.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Gold Rounds.png

×10

Don't Starve Together icon.pngWalter Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Boards.png
Boards.png
Rope.png
Interface arrow right.png
Shoo Box.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Gold Nugget.png
Flint.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Clockmaker's Tools.png
DST icon.pngWanda Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Time Pieces.png
Interface arrow right.png
Backstep Watch.png
DST icon.pngWanda Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Time Pieces.png
Time Pieces.png
Walrus Tusk.png
Prestihatitator.png
Backtrek Watch.png
DST icon.pngWanda Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Twigs.png

×4

Alchemy Engine.png
Splendid Garden Hoe.png
DST icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Flint.png
Science Machine.png
Beefalo Bell.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png

×8

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Gobbler Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Gà Tây
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png

×8

Interface arrow right.png
Varg Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Chó Sói
Gold Nugget.png

×8

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Pig Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Vua Lợn
Gold Nugget.png

×8

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Carrat Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Cà Ruột
Gold Nugget.png

×4

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Beefalo Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Bò Lai
Gold Nugget.png

×4

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Catcoon Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Mèo Trúc
Gold Nugget.png

×4

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Bunnyman Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Thỏ Người
Gold Nugget.png

×4

Carrat Shrine.png
Carrat Item.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Cà Ruột
Gold Nugget.png
Carrat Shrine.png
Starting Point Kit.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Cà Ruột
Gold Nugget.png
Carrat Shrine.png
Finish Line Kit.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Cà Ruột
Gold Nugget.png
Frog Legs.png
Sanity Decrease.png

×10

Mad Scientist Lab.png
Phobic Experiment.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng

Placeholder.png Bên lề

Gold Nugget.png Thư viện ảnh