Lông Doydoy

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Doydoy Feather)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

The treasured feather öf a fallen warriör bird.

–Wigfrid

Doydoy FeatherVật Dụng có trong Don't Starve: Shipwrecked DLC. Rớt khi giết Doydoy hay phá Tổ Doydoy. Cũng có 20% sẽ rớt khi DoyDoy giao hợp.


Icon Tools.png Usage

Doydoy Feather.png

×5

Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Tropical Fan.png
Doydoy Feather.png

×4

Bamboo.png
Bamboo.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Feather Lite Sail.png
Doydoy Feather.png
Doydoy Feather.png
Twigs.png

×8

Manure.png

×4

Alchemy Engine.png
Doydoy Nest.png