Quạt Nhiệt Đới

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tropical Fan)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
Like a cool ocean breeze.

Warly

Quạt Nhiệt Đới là một món giới thiệu trong DLC Shipwrecked và nó là bản sao của Quạt Cao Cấp trong DLC Reign of Giants. Nó cần 5 Lông Doydoy, 2 Lau Cắt và 2 Dây Thừng để chế tạo và yêu cầu Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Giống như Quạt Cao Cấp, Quạt Nhiệt Đới thổi tắt lửa gần nó và giảm nhiệt độ cơ thể của nhân vật xuống 50°, nhưng sẽ không bao giờ làm nhiệt độ xuống bằng 2.5 °C.