Bộ Giá Chế Tạo Bóng Đêm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shadowcraft Plinth Kit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wanda Portrait.png
Quite a nice change of pace to have shadows working for me.

Wanda, when examining Shadowcraft Plinth.

Wanda Portrait.png
I'll have it up and running in just a tick.

Wanda, when examining Shadowcraft Plinth Kit.

Giá Chế Tạo Bóng Đêm (Shadowcraft Plinth Kit) là một vật dụng khá chế được giới thiệu lần đầu trong bản mở rộng From Beyond. Nó chỉ có thể chế tạo khi đứng gần Đài Giả Khoa Cổ Đại.

Giá Chế Tạo Bóng Đêm sẽ mở khóa Bộ Lọc Chế Tạo Bóng Đêm để chế tạo Kinh Dị Thuần TúyVụn Vải Bóng Đêm.


Placeholder.png Bên Lề

  • Giá Chế Tạo Bóng Đêm được giới thiệu trong cập nhật Terrors Below.

Blueprint.png Thư viện ảnh