Nón Kim Loại

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Fancy Helmet)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wormwood Portrait.png
Clink Rock Head Thing

Wormwood

Nón Kim Loại là một Giáp chế tạo độc quyền trong Hamlet DLC. Nó được tìm thấy trong Thẻ Chiến Đấu, yêu cầu 3 Thỏi Hợp Kim và 3 Gỗ Bần để chế tạo và cần một Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Nón Kim Loại làm giảm 20% tốc độ người chơi và cũng động thời giúp họ có 20% chống thấm. Có 16.67% cơ hội xuất hiện một Nón Kim Loại ở trong chiếc hòm đào từ Trại Cướp Bí Mật.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Wheeler đội Nón Kim Loại
Wilba đội Nón Kim Loại