Đuốc Thuyền

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Boat Torch)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
The night sea is alight!

Wigfrid

Đuốc Thuyền (Boat Torch) là một vật dụng chế tạo trong Shipwrecked DLC. Nó cần 2 Cành Con, 1 Đuốc để chế tạo và yêu cầu Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Đuốc Thuyền dùng để thắp sáng trên Thuyền, ngoại trừ Bè Gỗ thì không có ô trang bị.

Đuốc Thuyền cần phải gắn vào thuyền, và bật lên để thắp sáng. Nó cũng có thể tắt để tiết kiệm Nhiên Liệu. Đuốc Thuyền không thể nạp nhiên liệu, và sẽ biến mất khi cạn sạch.

Placeholder.png Bên lề

  • Việc tạo ra Đuốc Thuyền không quan trọng Độ Bền của vật dụng. Do đó, Đuốc còn 1% cũng hoạt động như cái còn 100% , tuy nhiên đó một cách một cách hiệu quả hơn để sử dụng tài nguyên.