Doodad Điện

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Electrical Doodad)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wagstaff Portrait.png
A crystal diode made of gold and rocks! I have many uses for this!

Wagstaff

Doodad Điện là vật dụng Khoa Học dành riêng cho Wagstaff. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Thợ Hàn và yêu cầu 1 Đá Mài và 2 Vàng Thỏi để chế tạo. Nó có thể sử dụng để chế tạo Kính Hồng Ngoại, Dù Dịch ChuyểnĐệm Dịch Chuyển.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong các DLC, Doodad Điện có thể chế tạo bởi tất cả Nhân Vật. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Khoa Học và sử dụng cho nhiều công thức chế tạo hơn như Máy Luyện Kim, Lò Thu NhiệtMáy Ném Tuyết.

Trong Reign of Giants DLC, Doodad Điện có một tỉ lệ nhỏ được nôn ra bới Mèo Trúc đã kết bạn.

Trong Shipwrecked DLC, Doodad Điện có một tỉ lệ nhỏ được tìm thấy trong rương kho báu ở Điểm Đánh Dấu X.

Icon Tools.png Sử dụng

Electrical Doodad.png
Spectoggles.png
Torch.png
Torch.png
Interface arrow right.png
Infroggles.png
Wagstaff Portrait.png
Electrical Doodad.png
Pretty Parasol.png
Interface arrow right.png
Telebrella.png
Wagstaff Portrait.png
Electrical Doodad.png
Gears.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Interface arrow right.png
Telipad.png
Wagstaff Portrait.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Rope.png

×4

Ice.png

×10

Alchemy Engine.png
Ice Cube.png
Reign of Giants icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Boards.png

×4

Science Machine.png
Alchemy Engine.png
Reign of Giants icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Ice.png

×15

Gears.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Ice Flingomatic.png
Reign of Giants icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Gears.png
Gears.png
Gears.png
Thick Fur.png
Alchemy Engine.png
Insulated Pack.png
Reign of Giants icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Cut Stone.png

×4

Nitre.png
Nitre.png
Alchemy Engine.png
Endothermic Fire Pit.png
Reign of Giants icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Moleworm.png
Moleworm.png
Glow Berry.png
Alchemy Engine.png
Moggles.png
Reign of Giants icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Volt Goat Horn.png
Nitre.png
Nitre.png
Alchemy Engine.png
Morning Star.png
Reign of Giants icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Sand.png
Sand.png
Limestone.png

×4

Science Machine.png
Sea Lab.png
Shipwrecked icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Thermal Stone.png
Bamboo.png

×5

Alchemy Engine.png
Ice Maker 3000.png
Shipwrecked icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Quacken Beak.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Quacken Drill.png
Shipwrecked icon.png
Electrical Doodad.png
Turbine Blades.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Iron Wind.png
Shipwrecked icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Alloy.png
Alloy.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Oscillating Fan.png
Hamlet icon.png
Electrical Doodad.png
Alloy.png
Lantern.png
Key to the City.png
Lamp Post.png
Hamlet icon.png
Electrical Doodad.png
Spoiled Fish (DST).png
Driftwood Piece.png

×4

Science Machine.png
Tackle Receptacle.png
Don't Starve Together icon.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Twigs.png

×4

Interface arrow right.png
Portable Grinding Mill.png
Don't Starve Together icon.pngWarly Portrait.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Boards.png
Boards.png
Trusty Tape.png
Interface arrow right.png
Winona's G.E.M.erator.png
Don't Starve Together icon.pngWinona Portrait.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Interface arrow right.png
Mad Scientist Lab.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Hallowed Nights

Placeholder.png Bên lề

  • Doodad Điện từ đầu vốn được giới thiệu trong Reign of Giants DLC. Trong giai đoạn Early Access của Hamlet DLC, chúng sau đó được thêm vào trò chơi gốc với vai trò là một vật phẩm chế tạo đặc biệt dành cho Wagstaff để chế tạo những vật dụng riêng của ông ấy.
  • Doodad Điện từng được chế tạo từ Thẻ Tinh Chế.
  • Doodad Điện ban đầu được thêm vào để cho việc chế tạo các vật phẩm quan trọng hơn, như Máy Luyện Kim.
  • Theo trích dẫn của Wagstaff cũng như sự xuất hiện của nó, Doodad Điện là một đèn lưỡng cực mặc dù mã sinh sản của nó gọi nó là một đèn bán dẫn.