Bộ Sửa Đồ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Void Repair Kit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Bộ Sửa Đồ Quang Luyện

Nội dung này chỉ xuất hiện sau khi khai mở Map Icon Vết Nứt Mặt Trăng.png Vết Nứt Mặt Trăng

Wilson Portrait.png
I'm moonlighting as a tailor.

Wilson

Bộ Sửa Đồ Quang Luyện (The Brightshade Repair Kit) là vật dụng cho phép sửa hầu hết những Vật Dụng Quang Luyện. Nó chỉ có thể chế tạo khi đứng cạnh khi đứng cạnh Lò Quang Luyện. Mỗi vật phẩm chỉ có thể dùng một lần duy nhất.

Nó có thể sửa chữa 100% độ bền của vật dụng. Vậy nên khi Vật Dụng Quang Luyện bị hỏng hoàn toàn, nó có thể được sửa ngay lập tức với Bộ Sửa Đồ Quang Luyện.

Vật dụng có thể sửa chữa bằng Bộ Sửa Đồ Quang Luyện


Bộ Sửa Đồ Hư Không

Nội dung này chỉ xuất hiện sau khi khai mở Map Icon Vết Nứt Bóng Đêm.png Vết Nứt Bóng Đêm

Wilson Portrait.png
My knowledge of sewing with shadows is patchy at best.

Wilson

Bộ Sửa Đồ Hư Không (The Void Repair Kit) là vật dụng cho phép sửa hầu hết những Vật Dụng Hư Không.Nó chỉ có thể chế tạo khi đứng cạnh khi đứng cạnh Giá Chế Tạo Bóng Đêm. Mỗi vật phẩm chỉ có thể dùng một lần duy nhất.

Nó có thể sửa chữa 100% độ bền của vật dụng. Vậy nên khi Vật Dụng Hư Không bị hỏng hoàn toàn, nó có thể được sửa ngay lập tức với Bộ Sửa Đồ Hư Không.

Vật dụng có thể sửa chữa bằng Bộ Sửa Đồ Hư Không

Auto-Mat-O-Chanic

Nội dung này chỉ xuất hiện sau khi khai mở Map Icon Vết Nứt Mặt Trăng.png Vết Nứt Mặt Trăng

Wortox Portrait.png
An automatic mechanical mechanic? Fantastic!

Wortox

Auto-Mat-O-Chanic là vật dụng cho phép sửa hầu hết những vật dụng W.A.R.B.I.S.. Bản thảo hiếm của nó có một cơ hội nhỏ rơi ra khi phá những Phế Liệu Bỏ Hoang. Mỗi một bộ chỉ sửa được một lần,

Auto-Mat-O-Chanic sửa chữa độ bền của những vật phẩm này lên tới 100% — nếu vật phẩm W.A.R.B.I.S. bị hỏng hoàn toàn, nó có thể được sửa chữa ngay lập tức bằng Auto-Mat-O-Chanic.

Vật dụng có thể sửa chữa bằng Auto-Mat-O-Chanic


Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh