Quang Thạch Tinh Khiết

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

WX-78 Portrait.png
"IT IS... PERFECTION..."

WX-78

Quang Thạch Tinh Khiết (Pure Brilliance) là một vật phẩm được thêm vào trong Don't Starve Together. Có thể thu được từ việc khai thác Kết Tinh Vết Nứt xuất hiện sau khi Vết Nứt mở ra. Là nguyên liệu chính để sử dụng trong Lò Quang Luyện.

Wilson có thể chế tạo Quang Thạch Tinh Khiết thông qua kỹ năng Kẻ Khai Phá Mặt Trăng.

Icon Tools.png Sử dụng

Pure Brilliance.png
Moon Shard.png

×5

Moon Rock.png

×5

Celestial Orb.png
Brightsmithy Kit.png
Pure Brilliance.png

×4

Brightshade Husk.png

×4

Brightsmithy.png
Brightshade Armor.png
Pure Brilliance.png

×4

Brightshade Husk.png
Brightshade Husk.png
Brightsmithy.png
Brightshade Helm.png
Pure Brilliance.png

×4

Brightshade Husk.png

×4

Infused Moon Shard.png
Brightsmithy.png
Brightshade Bomb.png

×6

Pure Brilliance.png
Pure Brilliance.png
Pure Brilliance.png
Brightshade Husk.png

×6

Brightsmithy.png
Brightshade Staff.png
Pure Brilliance.png

×4

Brightshade Husk.png
Brightshade Husk.png
Brightshade Husk.png
Brightsmithy.png
Brightshade Sword.png
Pure Brilliance.png
Brightshade Husk.png
Brightshade Husk.png
Brightsmithy.png
Brightshade Smasher.png
Pure Brilliance.png
Brightshade Husk.png
Brightshade Husk.png
Brightsmithy.png
Brightshade Shoevel.png
Pure Brilliance.png
Brightshade Husk.png
Brightsmithy.png
Brightshade Repair Kit.png
Pure Brilliance.png
Boards.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Prestihatitator.png
Bright Boxer.png
Pure Brilliance.png
Lunar Innovator.png
Infused Moon Shard.png
Infused Moon Shard.png
Wilson Portrait.png
Spark Ark.png
Thick Fur.png
Pure Brilliance.png
Pure Brilliance.png
Pure Brilliance.png
Moon Rock.png

×5

Brightsmithy.png
Polar Bearger Bin.png
Spark Ark.png
Moon Shard.png

×8

Pure Brilliance.png
Pure Brilliance.png
Pure Brilliance.png
Moon Rock.png

×5

Brightsmithy.png
Ice Crystaleyezer Kit.png
Spark Ark.png
Brightshade Husk.png
Brightshade Husk.png
Brightshade Husk.png
Pure Brilliance.png
Pure Brilliance.png
Pure Brilliance.png
Moon Rock.png
Moon Rock.png
Moon Rock.png
Brightsmithy.png
Howlitzer.png