Giấy Cói

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Papyrus)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Some sheets of paper.

–Wilson

Giấy Cói là vật dụng Tinh Chế tạo ra từ 4 Lau Cắt và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Dùng để tạo nên Băng Gạc Mật Ong để tăng máu cũng như tạo nên Lồng Chim, Giáp Bóng TốiLa Bàn. Wickerbottom dùng nó để tạo nên Sách và mở đầu game với 2 Giấy Cói. Có thể làm nhiên liệu cho Lửa Trại, mặc dù thời gian cháy thấp.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants còn là một trong những nguyên liệu tạo nên Sơ Mi Hoa. Webber dùng để tạo nên Trứng Nhện.

Icon Tools.png Sử dụng

Gold Nugget.png
Papyrus.png
Science Machine.png
Compass.png
Papyrus.png
Honey.png
Honey.png
Alchemy Engine.png
Bandage.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Egg.png
Interface arrow right.png
Birds of the World.png
Wickerbottom portrait.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Red Gem.png
Shadow Manipulator.png
The End is Nigh.png
Wickerbottom portrait.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Tentacle Spots.png
Alchemy Engine.png
On Tentacles.png
Wickerbottom portrait.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Seeds.png
Manure.png
Interface arrow right.png
Applied Horticulture.png
Wickerbottom portrait.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Prestihatitator.png
Sleepytime Stories.png
Wickerbottom portrait.png
Nightmare Fuel.png

×5

Papyrus.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Shadow Manipulator.png
Night Armour.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Gold Nugget.png

×6

Seeds.png
Seeds.png
Alchemy Engine.png
Birdcage.png
Silk.png

×12

Spider Gland.png

×6

Papyrus.png

×6

Interface arrow right.png
Spider Eggs.png
Reign of Giants icon.png Webber portrait.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Silk.png
Silk.png
Silk.png
Cactus Flower.png

×5

Science Machine.png
Floral Shirt.png
Reign of Giants icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Trong phiên bản cũ, điểm Nghiên Cứu của Giấy Cói là 30.
  • Mặc dù tạo ra từ 4 Cỏ Cắt, Giấy Cói lại có thời gian cháy tương đương với 1.