Đốm Xúc Tu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tentacle Spots)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
Would make a decent kitchen rag.

Warly

Đốm Xúc Tu là đồ hiếm rớt ra với tỉ lệ 20% từ Xúc Tu hoặc 40% từ Xúc Tu Khổng Lồ. Dùng để tạo Mũ Lông Chim, và Wickerbottom dùng chúng để tạo nên Sách "On Tentacles". Đốm Xúc Tu không bị hỏng và cũng dùng làm nhiên liệu cho Lửa Trại hoặc Lò Lửa. Mèo Trúc cũng có thể nhả ra Đốm Xúc Tu.

Gift Icon.pngDownloadable Content

Trong bản mở rộng Reign of Giants, 'có thể dùng để tạo nên Áo Mưa.

Trong bản mở rộng Shipwrecked, đốm Xúc Tu có thể tìm thấy khi tiêu diệt Xúc Tu do Quacken tạo ra.

Icon Tools.png Sử dụng

Papyrus.png
Papyrus.png
Tentacle Spots.png
Alchemy Engine.png
On Tentacles.png
Wickerbottom portrait.png
Jet Feather.png
Jet Feather.png
Jet Feather.png
Crimson Feather.png
Crimson Feather.png
Tentacle Spots.png
Tentacle Spots.png
Alchemy Engine.png
Feather Hat.png
Tentacle Spots.png
Tentacle Spots.png
Rope.png
Rope.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Alchemy Engine.png
Rain Coat.png
Reign of Giants icon.png
Tentacle Spots.png
Cat Tail.png
Cat Tail.png
Cat Tail.png
Alchemy Engine.png
Tail o' Three Cats.png
Don't Starve Together icon.png
Tentacle Spots.png
Boards.png

×5

Spear.png
Spear.png
Alchemy Engine.png
Merm Flort-ifications.png
Don't Starve Together icon.pngWurt Portrait.png

Placeholder.pngBên lề

  • Nhiều nhân vật cho rằng Đốm Xúc Tu là cơ quan sinh dục của Xúc Tu, dựa theo câu nói của Maxwell "Đây là cách chúng sinh sản".