Mảnh Gỗ Mục

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Driftwood Piece)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
'Tis wööd, förged in the sea's depths!

Wigfrid

Mảnh Gỗ Mục Vật Phẩm độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Chúng có thể được tìm thấy đang nổi lềnh bềnh trên Biển hoặc dạt vào Bờ Biển Đá trên Đảo Mặt Trăng. Mảnh Gỗ Mục cũng có thể thu được bằng cách chặt Cây Gỗ Mục.

Mảnh Gỗ Mục là nguyên liệu yêu cầu để chế tạo Chèo Gỗ Mục. Chúng cũng được dùng để sửa Thuyền hoặc làm Nhiên Liệu cho Lửa.

Icon Tools.png Công dụng

Driftwood Piece.png
Think Tank.png
Driftwood Oar.png
Driftwood Piece.png
Driftwood Piece.png
Driftwood Piece.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Feathery Canvas.png

×4

Blueprint (rare).png
Winged Sail.png
Driftwood Piece.png
Electrical Doodad.png
Bone Shards.png
Science Machine.png
Tackle Receptacle.png
Driftwood Piece.png
Tackle Receptacle.png
Hardened Slip Bobber.png
Driftwood Piece.png
Rocks.png
Terra Firma Tamper.png
Rocky Beach Turf.png
Driftwood Piece.png
Driftwood Piece.png
Rope.png
Malbatross Bill.png
Blueprint (rare).png
Waterfowl Can.png

Placeholder.png Bên lề

  • Gỗ Mục Mảnh được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.