Dây Thừng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tightly woven coils of usefulness

–Wilson

Dây ThừngVật Dụng Tinh Chế tạo ra từ 3 Cỏ Cắt và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Dùng để tạo nên nhiều Công Cụ, vật dụng Sinh TồnVũ Khí. Dùng làm nhiên liệu cho Lò Lửa được 90 giây và Lửa Trại được 45 giây.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong bản mở rộng Reign of Giants thêm nhiều vật dụng cần nguyên liệu là Dây Thừng. Có thể lấy được Dây Thừng khi gỡ Cây Cỏ Lăn.

Trong Shipwrecked DLC, Dây Thừng có thể thu được khi dùng Búa đập Thùng Gỗ.

Trong Hamlet DLC, Dây Thừng có thể thu được khi dùng Búa đập Vại Cũ, giết Dây Leo Lơ Lửng hoặc cắt bằng Kéo Tỉa Cỏ.

Icon Tools.png Sử dụng

Công Cụ:

Rope.png
Rope.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Rocks.png
Rocks.png
Rocks.png
Science Machine.png
Hammer.png

Nguồn Sáng:

Rope.png
Rope.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Light Bulb.png
Light Bulb.png
Alchemy Engine.png
Lantern.png
Rope.png
Gold Nugget.png
Petals.png
Petals.png
Petals.png
Interface arrow right.png
Willow's Lighter.png
Don't Starve Together icon.pngWillow Portrait.png

Sinh Tồn:

Rope.png
Silk.png
Silk.png
Twigs.png

×4

Science Machine.png
Bug Net.png
Rope.png
Rope.png
Silk.png

×6

Pig Skin.png

×4

Alchemy Engine.png
Piggyback.png
Rope.png
Cut Grass.png

×6

Science Machine.png
Straw Roll.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Twigs.png

×4

Silk.png

×6

Alchemy Engine.png
Tent.png
Rope.png
Wax Paper.png
Blueprint.png
Bundling Wrap.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Boards.png

×4

Silk.png
Silk.png
Alchemy Engine.png
Siesta Lean-to.png
Reign of Giants icon.png
Rope.png
Rope.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Down Feather.png

×5

Alchemy Engine.png
Luxury Fan.png
Reign of Giants icon.png
Rope.png
Rope.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Doydoy Feather.png

×5

Alchemy Engine.png
Tropical Fan.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Rope.png
Banana.png
Snakeskin.png
Snakeskin.png
Science Machine.png
Silly Monkey Ball.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Cloth.png
Interface arrow right.png
Chef Pouch.png
Shipwrecked icon.pngWarly Portrait.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Bamboo.png

×4

Palm Leaf.png

×4

Alchemy Engine.png
Palm Leaf Hut.png
Shipwrecked icon.png

Lương Thực:

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Charcoal.png
Charcoal.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Drying Rack.png
Rope.png
Rope.png
Silk.png
Silk.png
Coconut.png

×4

Science Machine.png
Fish Farm.png
Shipwrecked icon.png

Khoa Học:

Rope.png
Rope.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Boards.png
Boards.png
Science Machine.png
Rainometer.png

Chiến Đấu:

Rope.png
Flint.png
Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Spear.png
Rope.png
Rope.png
Log.png

×8

Science Machine.png
Log Suit.png
Rope.png

×4

Marble.png

×12

Alchemy Engine.png
Marble Suit.png
Rope.png
Pig Skin.png
Alchemy Engine.png
Football Helmet.png
Rope.png
Log.png
Hound's Tooth.png
Alchemy Engine.png
Tooth Trap.png
Rope.png
Rope.png
Limestone.png
Limestone.png
Limestone.png
Alchemy Engine.png
Limestone Suit.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Seaweed.png
Seaweed.png
Seashell.png

×10

Science Machine.png
Seashell Suit.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Seashell.png

×4

Horn.png
Alchemy Engine.png
Horned Helmet.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Gunpowder.png
Coconut.png
Science Machine.png
Coconade.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Cookie Cutter Shell.png

×4

Alchemy Engine.png
Cookie Cutter Cap.png
Don't Starve Together icon.png

Kiến Trúc:

Rope.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Science Machine.png
Wood Fence.png

×6

Rope.png
Boards.png
Boards.png
Alchemy Engine.png
Wood Gate.png
Rope.png
Boards.png
Boards.png
Science Machine.png
Wood Wall.png

×8

Rope.png
Cork.png
Cork.png
Science Machine.png
Cork Barrel.png
Hamlet icon.png
Rope.png

×5

Boards.png

×5

Science Machine.png
DIY Royalty Kit.png
DST icon.pngWurt Portrait.png

Ma Thuật:

Rope.png
Cut Reeds.png

×5

Mandrake.png
Prestihatitator.png
Pan Flute.png
Rope.png
Rope.png
Slurper Pelt.png

×6

Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Shadow Manipulator.png
Belt of Hunger.png
Rope.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Horn.png
Shadow Manipulator.png
Dripple Pipes.png
Shipwrecked icon.png

Trang Phục:

Rope.png
Silk.png

×8

Alchemy Engine.png
Beekeeper Hat.png
Rope.png
Straw Hat.png
Berry Bush Item.png
Alchemy Engine.png
Bush Hat.png
Rope.png

×4

Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Ice.png

×10

Alchemy Engine.png
Ice Cube.png
Reign of Giants icon.png
Rope.png
Crimson Feather.png
Crimson Feather.png
Crimson Feather.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Science Machine.png
Summer Frest.png
Reign of Giants icon.png
Rope.png
Rope.png
Tentacle Spots.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Alchemy Engine.png
Rain Coat.png
Reign of Giants icon.png
Rope.png
Rope.png
Dapper Vest.png
Thick Fur.png
Alchemy Engine.png
Hibearnation Vest.png
Reign of Giants icon.png
Rope.png
Cloth.png
Blubber.png
Blubber.png
Alchemy Engine.png
Windbreaker.png
Shipwrecked icon.png

Hàng Hải:

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Boards.png

×6

Alchemy Engine.png
Cargo Boat.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Boards.png

×6

Seashell.png

×10

Alchemy Engine.png
Armored Boat.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Boards.png

×6

Limestone.png

×4

Alchemy Engine.png
Encrusted Boat.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Rope.png
Stinger.png
Stinger.png
Boards.png
Boards.png
Science Machine.png
Boat Repair Kit.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Rope.png
Cloth.png
Cloth.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Alchemy Engine.png
Cloth Sail.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Rope.png
Snakeskin.png
Snakeskin.png
Log.png

×4

Alchemy Engine.png
Snakeskin Sail.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Rope.png
Doydoy Feather.png

×4

Bamboo.png
Bamboo.png
Alchemy Engine.png
Feather Lite Sail.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Science Machine.png
Trawl Net.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Silk.png
Silk.png
Science Machine.png
Pirate Hat.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png

×4

Quacken Beak.png
Bamboo.png

×4

Alchemy Engine.png
Quackering Ram.png
Shipwrecked icon.png
Rope.png
Cork.png

×4

Science Machine.png
Cork Bowl Canoe.png
Hamlet icon.png

Đi Biển:

Rope.png
Boards.png
Boards.png
Cut Stone.png
Think Tank.png
Anchor Kit.png
Don't Starve Together icon.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Boards.png
Boards.png
Boards.png
Silk.png

×8

Think Tank.png
Mast.png
Don't Starve Together icon.png
Rope.png
Boards.png
Boards.png
Think Tank.png
Steering Wheel Kit.png
Don't Starve Together icon.png
Rope.png
Rope.png
Cut Stone.png
Think Tank.png
Tin Fishin' Bin.png
Don't Starve Together icon.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Driftwood Piece.png
Driftwood Piece.png
Driftwood Piece.png
Feathery Canvas.png

×4

Blueprint (rare).png
Winged Sail.png
Don't Starve Together icon.png

Thiên Thể:

Rope.png
Boards.png
Celestial Orb.png
Portal Paraphernalia.png
Don't Starve Together icon.png

Placeholder.png Bên lề