Thùng Gỗ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Crate)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
I could smash.

Wolfgang

Thùng Gỗ là một Kiến Trúc xuất hiện tự nhiên trong DLC Shipwrecked. Chúng thường tìm thấy trong Quần Xã Bãi Biển. Chúng có thể đập để kiếm một Vật Dụng ngẫu nhiên cùng với một Ván Ép. Thùng Gỗ có biểu tượng Bản Đồ của riêng nó, cho phép dễ dàng tìm kiếm chúng sau này.

Những vật dụng ngẫu nhiên có thể và cơ hội tương ứng như sau:

Vật Dụng Cơ Hội
Boards.png 21.74%
Cloth.png 21.74%
Empty Bottle.png 21.74%
Rope.png 21.74%
Tuna Can.png 10.87%
Dubloons.png 2.17%

Blueprint.png Thư viện Ảnh