Điểm Đánh Dấu X

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ X Marks the Spot)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Please be a good treasure!

–Wilson

Điểm Đánh Dấu X là một đối tượng trong bản mở rộng Shipwrecked, và nó chỉ xuất hiện sau khi vị trí của nó được tiết lộ khi tìm thấy trên Lời Nhắn trong Chai. Nó dạng như hai xương chéo-X trên đám đất xáo trộn. Có thể đào nó lên bằng Xẻng hoặc bắn bằng Pháo Thuyền để lộ ra, Mảnh Xương và một Rương, mà chứa vài món kho báu. Cũng có 1% cơ hội xuất hiện một Túi Chiếm Phẩm.

Kho Báu Có Thể

Game đã cài cố định lợi phẩm của rương kho báu, lẫn vài lợi phẩm ngẫu nhiên thêm vài lợi phẩm cơ hội.

Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên: một trong những món này luôn được thêm vào rương kho báu, dựa theo danh sách trọng lượng (số lượng càng cao, cơ hội xuất hiện càng nhiều).

Lợi Phẩm Tiêu Chuẩn: đến bây giờ, hầu như mọi kết quả có cùng Bảng Lợi Phẩm đối với Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên: Red Gem.png Blue Gem.png Purple Gem.png Papyrus.png Tuna Can.png Blueprint.png Gold Nugget.png Gears.png Rope.png. Tất đều nặng (1)

Lợi Phẩm May Rủi: mỗi vật dụng trong bảng lợi phẩm có cơ hội xuất hiện của chính nó, hoặc không. Vì vậy có thể xuất hiện tất cả hoặc không có cái nào.

Lợi Phẩm Tiêu Chuẩn: đến bây giờ, hầu như mọi kết quả có cùng Bảng Lợi Phẩm đối với Lợi Phẩm May Rủi: Red Gem.png(25%) Blue Gem.png(25%) Purple Gem.png(10%)

Lợi Phẩm Có Sẵn Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên Lợi Phẩm May Rủi
Snake.pngx3,Dubloons.pngx3 Blue Gem.png,Red Gem.png(nặng 5) / Purple Gem.png,Green Gem.png,Orange Gem.png,Yellow Gem.png(nặng 1)
Gold Nugget.pngx3 Tiêu Chuẩn Purple Gem.png(50%)Orange Gem.png(25%)Yellow Gem.png(25%)Green Gem.png(25%)
Dubloons.pngx5 Red Gem.pngBlue Gem.png(nặng 5) / Purple Gem.png(nặng 1)

Lợi Phẩm Có Sẵn Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên Lợi Phẩm May Rủi
Dubloons.png
Dubloons.pngx3
Dubloons.pngx10
Dubloons.pngx5,Super Spyglass.png,Boat Lantern.png,Poison Spear.png Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx5, Miner Hat.png, Obsidian Axe.png Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx5, Spyglass.png, Life Jacket.png, Captain Hat.png Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx5,Tuna Can.pngx5 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
One True Earring.png (Phục Sức) Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx2, Peg Leg.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx6, Volcano Staff.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx2, Football Helmet.png, Spear.png, Seashell Suit.png Tiêu Chuẩn
Dubloons.png, Luxury Axe.png, Regal Shovel.png, Opulent Pickaxe.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx4, Boat Lantern.png, Sea Trap.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx3, Compass.png, Bone Shards.pngx2, Empty Bottle.png, Sand.png Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx3, Electrical Doodad.png, Gunpowder.pngx3, Thermal Stone.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.png, Dark Sword.png, Life Giving Amulet.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx2, Obsidian Axe.png, Gunpowder.pngx2 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx4, Cloth Sail.png, Boat Repair Kit.png, Boat Lantern.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn

Lợi Phẩm Có Sẵn Lợi Phẩm Ngẫu Nhiên Lợi Phẩm May Rủi
Dubloons.pngx3, Coconade.pngx3, Boat Cannon.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.png, Snakeskin Hat.png, Snakeskin Jacket.png, Speargun.pngx6 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx5, Gold Nugget.pngx5, Purple Gem.pngx2, Red Gem.pngx4, Blue Gem.pngx2 Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx5, Thulecite Club.png, Thulecite Crown.png, Thulecite Suit.png, Blue Gem.pngx2 Tiêu Chuẩn
Dubloons.png, Spyglass.png, Pirate Hat.png, Boat Cannon.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.png3, Boomerang.png, Snakeskin.pngx3, Straw Hat.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.png, Particulate Purifier.png, Venom Gland.pngx3, Poison Spear.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.png2, Coconade.pngx2, Obsidian Coconade.png, Gunpowder.pngx2 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx4, Luxury Machete.png, Top Hat.png, Rope.pngx3, Spyglass.png Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx6, Speargun.pngx4, Blubber Suit.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx4, Bone Shards.pngx3, Nightmare Fuel.pngx4, Purple Gem.pngx2, Gold Nugget.pngx3 Tiêu Chuẩn
Dubloons.png, Gears.pngx4, Electrical Doodad.pngx2, Spyglass.png, Gold Nugget.pngx2 Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx4, Pirate Hat.png, Boat Cannon.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.png, Captain Hat.png, Life Jacket.png, Tuna Can.png, Trawl Net.png Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx4, Windbreaker.png, Obsidian Machete.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx4, Divining Rod.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx3, Boomerang.png, Tooth Trap.pngx2 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx6, Gold Nugget.pngx5 Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn
Dubloons.pngx2, Obsidian Spear.png, Obsidian Armour.png Tiêu Chuẩn Tiêu Chuẩn