Rương của Sâu Thẳm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Chest of the Depths)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Rương của Sâu ThẳmKiến Trúc xuất hiện sau khi đánh bại Quacken. Sau khi xuất hiện, nó luôn có 7 Vật Dụng ở trong, là một trong hai loại ở mỗi hàng trong bảng sau. Mỏ Quacken sẽ luôn được chứa trong Rương.

Vật dụng 1 Vật dụng 2 Độ bền
hoặc Số lượng
Quacken Beak.png 1
Obsidian Armor.png Thulecite Suit.png 75%-100%
Thulecite Crown.png 75%-100%
Walking Cane.png Volcano Staff.png 3-5 lần
ngẫu nhiên
Blueprint.png
Tuna Can.png 1
Obsidian.png Dubloons.png 7-14
Coral.png Seaweed.png 7-10


Prototype.png Mẹo

  • Rương sẽ không biến mất, nên nó là một lựa chọn tốt để cất những món dư thừa trên Biển.