Mộ Ngập Nước

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Watery Grave)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodlegs Portrait.png
Th'only proper end fer a man o'th'sea.

Woodlegs

Mộ Ngập Nước là một Kiến Trúc tìm thấy tự nhiên trong DLC Shipwrecked. Chúng có thể tìm thấy ở vùng Biển Mộ Tàu Đắm màu sậm. Mộ Ngập Nước có thể câu ra khỏi nước, trả giá 10 Sanity. Khi lấy lên, chúng có 10% cơ hội xuất hiện một Hồn Ma Cướp Biển, trái lại, chúng sẽ luôn cho một Rong Biển. Ngoài ra, chúng có thể cho San Hô (75% cơ hội) và một Phục Sức ngẫu nhiên khác (50% cơ hội). Nếu Chìa Khóa Xương, một trong những chìa khóa dùng để mở khóa nhân vật Woodlegs, chưa xuất hiện trên thế giới, mỗi Mộ Ngập Nước cũng có một cơ hội kiếm được nó. Cơ hội này bằng 1/(Số Mộ Ngập Nước còn lại trên thế giới), nghĩa là chìa khóa đảm bảo sẽ kiếm được nếu câu tất cả Mộ Ngập Nước.

Suốt đêm Trăng Tròn, Mộ Ngập Nước sẽ xuất hiện một Hồn Ma Cướp Biển.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện Ảnh