Máy Giật Xèng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


I suppose I could linger for a moment or two...

–Wilson

Máy Giật Xèng là một Kiến Trúc tự nhiên trong một thế giới Shipwrecked. Nó được tìm thấy cùng Bộ Vá của mình, trên vài Sàn Gỗ và hai Hài Cốt cùng vài Đồng Vàng nằm dưới đất.

Người chơi có thể bỏ một Đồng Vàng vào Máy Giật Xèng để được một kết quả ngẫu nhiên. Sau khi xài Đồng Vàng, Máy sẽ quay một lúc, rồi dừng lại tại một trong 3 kết quả có thể. Tất cả kết quả, tốt hay xấu, sinh ra một lượng Vật Dụng hoặc Mob. Không có trường hợp xài Đồng Vàng mà không trả về gì cả. Ngoài việc xài Đồng Vàng, mỗi lần quay tốn 5 Tinh Thần. Mỗi Đồng Vàng được Máy lấy được tăng vĩnh viễn luồng rút tinh thần của nó, khoảng bằng -5/phút cho mỗi 20 lần xài Đồng Vàng.

Máy Giật Xèng không thể bị phá hủy, tuy nhiên sẽ không hoạt động khi bị Lụt.

Kết Quả

Wilton's Skull.pngWilton's Skull.pngWilton's Skull.png (33.3% cơ hội quay ra)

Mobs sẽ xuất hiện.

Poison Mosquito.png x5 Spider.png x3
Snake.png x3 Prime Ape.png x2
Poison Snake.png x2 Hound.png x2
Carrot.pngCarrot.pngCarrot.png (50% cơ hội quay ra)

Vài món cơ bản dưới đây sẽ được ném ra.

Dubloons.pngx1 Log.pngx2,Cut Grass.pngx3
Rocks.png,Gold Nugget.png,Obsidian.png Cut Grass.pngx5
Log.pngx3 Twigs.pngx3
Torch.png, Charcoal.pngx2, Ash.pngx2 Dead Jellyfish.pngx3
Axe.png, Hammer.png, Shovel.png Manure.pngx5
Berries.pngx5 Limpets.pngx5
Berries.pngx3, Berry Bush 2.pngx1 Bamboo.pngx3, Bamboo Patch Dug.pngx1
Trap.png, Cut Grass.pngx3, Straw Hat.png Petals.pngx5, Garland.png
Evil Flower.pngx5, Red Cap.pngx1, Green Cap.pngx1, Blue Cap.pngx1 Bug Net.png, Fireflies.pngx3, Butterfly.pngx3
Flint.pngx5 Banana.pngx1, Dragon Fruit.pngx1, Watermelon.pngx1
Drumstick.pngx3 Rope.pngx3
Jerky.pngx3 Coconut.pngx5
Hammer.pngx1, Skeleton.pngx3
Gold Nugget.pngGold Nugget.pngGold Nugget.png (16.6% cơ hội quay ra)

Vài món có giá trị dưới đây sẽ được ném ra.

Gold Nugget.pngx5 Dubloons.pngx10
Beekeeper Hat.png, Honey Poultice.png, Honey.pngx5 Football Helmet.png, Log Suit.png, Spear.png
Marble Suit.png, Ham Bat.png, Blow Dart.png Tooth Trap.png, Grass Suit.png, Boomerang.png
Spear Gun.png, Poison Spear.png, Seashell Suit.png, Coconade.png Electrical Doodad.pngx3, Thermal Stone.png, Gunpowder.pngx3
Walking Cane.png, Gold Nugget.pngx3 Red Gem.pngx3, Blue Gem.pngx3
Purple Gem.pngx3 Life Giving Amulet.png, Gold Nugget.pngx3
Chilled Amulet.png, Gold Nugget.pngx3 Ice Staff.png, Gold Nugget.pngx3
Fire Staff.png, Gold Nugget.pngx3 Ice Cube.png, Tropical Parasol.png
Gunpowder.pngx5 Fire Dart.pngx3, Gold Nugget.pngx3
Sleep Dart.pngx3, Gold Nugget.pngx3 Blow Dart.pngx3, Gold Nugget.pngx3
Spear Gun.png, Spear.png, Gold Nugget.pngx3 Coconade.pngx3, Gold Nugget.pngx3
Obsidian.pngx5 Thulecite Club.png, Gold Nugget.pngx3
Thulecite Club.png, Thulecite Suit.png, Thulecite Crown.png Luxury Axe.png, Gold Nugget.pngx3
Tropical Parasol.png,Snakeskin Hat.png,Snakeskin Jacket.png Ice.pngx3, Floral Shirt.png, Umbrella.png
Bird Trap.png, Feather Hat.png, Seeds.pngx4 Gears.png x5
Limpets.pngx2, Dead Jellyfish.png, Tropical Fish.pngx2, Dead Dogfish.png Fishing Rod.png, Dead Dogfish.pngx3, Tropical Fish.pngx3
Thermal Stone.png, Straw Roll.png, Jerky.png Spider Gland.png, Silk.pngx5, Monster Meat.pngx3
Sewing Kit.png, Cloth.pngx3, Top Hat.png (cũng có thể 5x) Magiluminescence.png, Nightmare Fuel.pngx3, Gold Nugget.pngx3

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Hamlet DLC, một Oinc, Oinc Thập XuOinc Bách Xu có thể sử dụng để thay thế cho Đồng Vàng để tiêu vào Máy Giật Xèng trong thể giới Shipwrecked liên kết với Hamlet. Mặc dù Oinc Thập Xu và Oinc Bách Xu có giá trị cao hơn nhiều so với Oinc, chúng vẫn được Máy Giật Xèng coi là Đồng Vàng.

Prototype.png Mẹo

  • Webber sẽ không bị tấn công bởi Nhện xuất hiện trong kết quả Ba Hộp Sọ.
  • Với khả năng các lợi phẩm hiếm từ một kết quả trong Máy Giật Xèng, mọi thứ từ Máy Giật Xèng có thể xem như có thể tái tạo trong bản mở rộng Shipwrecked, dù phải tốn Tinh Thần. Đồng Vàng rơi ngẫu nhiên từ Parrot Pirate, lên tới mỗi một ngày từ Túi Chiếm Phẩm, hay nhận từ Yaarctopus khi trao đổi bằng cá, mà có thể kiếm được mãi mãi.
  • Trong suốt Mùa Lũ, Máy Giật Xèng có thể bị ngập trong vũng nước, khiến nó không sử dụng được cho đến khi nước ráo hẳn. Điều này có thể tránh bằng cách đặt Bao Cát quanh nó.

Placeholder.png Bên lề

  • Thực tế là Máy Giật Xèng sẽ rút Tinh Thần người chơi, và luồng điên loạn tăng mỗi lần chơi, có thể là tán dương người chơi thua bạc, lãng phí thời gian thay vì tìm cách trốn khỏi thế giới.
  • Khi Tinh Thần (dưới 20) hình ảnh Cà Rốt và Vàng Thỏi trong Máy Giật Xèng trở nên đậm hơn nhưng không đậm như khi trong hành trang.

Blueprint.png Thư viện Ảnh