Phục Vụ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Silver Plate)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Đĩa Bạc

Wilson Portrait.png
A silver plated plate.

Wilson

Đĩa Bạc (Silver Plate) là một vật dụng của sự kiện The Gorge trong Don't Starve Together. Bạn có thể đặt món ăn trên đĩa, sau đó giá trị của nó sẽ tăng lên. Tất cả những món ăn ngoại trừ món "súp" để có thể đặt lên đĩa. Sử dụng trong giai đoạn sau để nhận được Dấu Hiệu ĐỏÂn Huệ Của Gnaw.

Bát Bạc

Willow Portrait.png
Now I don't have to use my hands.

Willow

Bát Bạc (Silver Bowl) là một vật dụng của sự kiện The Gorge trong Don't Starve Together. Sử dụng tương tự như Đĩa Bạc, nhưng chỉ cho những món "súp".