Thịt Nhỏ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Cooked Meat Scraps)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
A tiny chunk of a dead animal.

Wilson, when examining a Morsel.

Thịt Nhỏ (Morsel)Phẩm Thịt thu được từ Thỏ, Chim Lông Đỏ, Quạ, Khỉ Hang, Cánh Cụt Biển. Cũng được dùng làm nguyên liệu trong nhiều món bằng Nồi Hầm, hoặc phơi trên Giá Phơi 1 ngày để lấy Thịt Khô Nhỏ. Tương tự như các Phẩm Thịt khác, Thịt Nhỏ dùng để kết thân với Lợn hoặc trao đổi với Vua Lợn lấy Vàng Thỏi. Có giá trị thịt bằng 0.5.

Thịt Nhỏ Chín

Wendy Portrait.png
Fire has purified it.

Wendy, when examining a Cooked Morsel.

Thịt Nhỏ Chín (Cooked Morsel) là Thịt Nhỏ, Thỏ hoặc Chim nấu bằng Lửa Trại, Lò Lửa hay Gậy Gọi Sao. Nó cũng được dùng làm nguyên liệu trong nhiều món bằng Nồi Hầm. Sinh Vật khi bị giết bằng lửa sẽ tạo ra Thịt Nhỏ Chín thay vì Thịt tươi. Tương tự như các Phẩm Thịt khác, Thịt Nhỏ Chín dùng để kết thân với Lợn hoặc trao đổi với Vua Lợn lấy Vàng Thỏi.


Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Wilson có thể chế tạo Thịt thông qua Chuyển Đổi Mềm I.

Silver Bowl.png The Gorge

Trong Sự Kiện The Gorge của Don't Starve Together, Thịt Nhỏ sẽ được đổi tên thành Thịt Vụn, và có thẻ nấu thành Thịt Vụn Chín bằng Lửa Trại ở cạnh chỗ Lợn Già Làng. Thịt Vụn có thể thu được bằng cách bắt ThỏBồ Câu bằng Bẫy rồi giết chúng ở trong hành trang. Thịt Vụn và Thịt Vụn Chín có những lời nhận xét tương tự với Thịt Nhỏ và Thịt nhỏ chín trong trò chơi thường. Thịt Vụn dùng trong những Công Thức The Gorge độc quyền.


Icon Tools.png Sử dụng

Morsel.png
Fire Pit.png
Cooked Morsel.png
Morsel.png
Drying Rack.png
Small Jerky.png
Morsels.png
Birdcage.png
Egg.png
Morsels.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png