Tim Bồ Câu Rồng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Dragoon Heart)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodlegs Portrait.png
Th'heart o'th'fearsome creature.

Woodlegs

Tim Bồ Câu Rồng (Dragoon Hearts) là một Thực Phẩm có ở bản Shipwrecked. Rơi ra sau khi giết Bồ Câu Rồng hoặc phá hủy Hang Bồ Câu Rồng. Dùng để tạo ra Hang Bồ Câu Rồng và các vật dụng trong Thẻ Núi Lửa. Khi ăn giúp tăng 11 Máu, 25 Sức Đói và giảm 10 Tinh Thần. Sau khi ăn nhân vật phát sáng trong vòng 90 giây, tương tự như tác dụng của Quả Phát Sáng. Không thể nấu trong Nồi Hầm. Phát sáng khi để trên mặt đất, có thể dùng để tránh Charlie tấn công.

TabTools.png Sử dụng

Dragoon Heart.png
Birdcage.png
Egg.png
Dragoon Heart.png
Obsidian.png

×4

Rocks.png

×5

Alchemy Engine.png
Dragoon Den.png
Dragoon Heart.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Machete.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Machete.png
Dragoon Heart.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Axe.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Axe.png
Dragoon Heart.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Spear.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Spear.png
Dragoon Heart.png
Obsidian.png

×5

Log Suit.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Armour.png
Dragoon Heart.png
Obsidian.png

×4

Fire Staff.png
Obsidian Workbench.png
Volcano Staff.png
Dragoon Heart.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Coconade.png
Coconade.png
Coconade.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Coconade.png

Blueprint.png Thư viện ảnh