Sao Lưu

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Save.png
Một sự nghỉ ngơi xứng đáng, không còn nghi ngờ gì nữa.

–Wickerbottom

Sao Lưu là một tùy chọn có sẵn cho người chơi và một là cơ chế thiết yếu của Don't Starve. Người chơi có thể lưu và thoát vào bất cứ lúc nào trong game, và game cũng tự động lưu ở những thời điểm ngẫu nhiên, thường vào lúc bắt đầu một ngày. Nếu người chơi chết và có đồ hồi sinh, game cũng sẽ tự động lưu trước khi người chơi sống lại.

Khi người chơi chết mà không có đồ để hồi sinh, trừ khi chơi trong Chế độ Phiêu Lưu, tệp sao lưu sẽ bị xóa. Ngược lại tiến trình trong Chế độ Phiêu Lưu sẽ bị mất và người chơi sẽ xuất hiện lại bình thường ở trước Cổng Maxwell. Người chơi cũng có thể xóa tệp sao lưu từ ô menu lựa chọn. Xóa một tệp sao lưu sẽ không kiếm được bất cứ Điểm Kinh Nghiệm nào trong quá trình của ô sao lưu đó, nghĩa là tốt hơn nên tự sát nếu có nhân vật chưa mở khóa.

Có bốn ô Sao Lưu tất cả trong Don't Starve (năm trong bản mở rộng Reign of Giants). Khi người chơi chọn một ô trống, đầu tiên ta có thể chọn Nhân Vật và tùy chỉnh thế giới trước khi bắt đầu. Để xem chi tiết tùy chỉnh thế giới, xem ở đây. Mỗi ô đã lưu hiển thị một hình ảnh nhân vật đang chơi, số thế giới, và loại thế giới (Chế độ Trải Nghiệm, Chế độ Phiêu Lưu, Hang Động hay Tàn Tích), số người đã sống sót trong thế giới đó nối bằng một gạch ngang, trừ khi người chơi đang ở dưới lòng đất.

Mỗi khi chết sẽ được đưa vào trong Nhà Xác, dù là chết luôn hay không.

Tệp sao lưu có thể tìm trong:

Windows: C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\{unique ID}\{219740}\remote\
Mac OS X: ~/Library/Application Support/Steam/userdata/{unique ID}/219740/remote/
Linux: ~/.steam/steam/userdata/{unique ID}/219740/
SteamOS: /home/steam/.local/share/Steam/userdata/{unique ID}/219740/


Nếu tắt Steam Cloud (hoặc không có Steam), Người chơi có thể tìm trong

Windows: My Documents\Klei\DoNotStarve\save\
Mac OS X: ~/Documents/Klei/DoNotStarve/save/
Linux: ~/.klei/DoNotStarve/


Danh sách các tệp trong thư mục sao lưu gồm:

  • profile: tập tin ghi lại điểm kinh nghiệm của người chơi và các nhân vật chưa mở khóa.
  • survival_(number): một sao lưu của người chơi trong Chế độ Trải Nghiệm.
  • adventure_(number): một sao lưu của người chơi trong Chế độ Phiêu Lưu.
  • cave_(number): một sao lưu của người chơi trong Hang Động hoặc Tàn Tích.
  • saveindex: mô tả của tất cả ô sao lưu trong menu "Chọn Một Ô".
  • morgue: ghi lại những lần chết của người chơi.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, sao lưu hoạt động tương tự như Don't Starve, ngoại trừ việc game chỉ được lưu trên máy tính của máy chủ, không phải máy khách.

Tệp sao lưu có thể tìm trong:

 Windows: Document\Klei\DoNotStarveTogether\{unique ID}
Mac OS X: Document\Klei\DoNotStarveTogether\{unique ID}

Hoặc có thể ấn vào Data trong giao diện của game:

CachSaveGame.png

Rollback là một tính năng mới cho phép chủ nhà hoặc quản trị viên của một thế giới ngay lập tức hoàn nguyên thế giới hiện tại về lưu trước đó. Điều này cho phép người chơi hoàn tác những thay đổi không mong muốn đối với một thế giới và là một công cụ hữu ích để chống lại sự đau buồn. Trò chơi sẽ giữ năm ngày cuối cùng của thế giới, có nghĩa là thế giới có thể được khôi phục tối đa năm ngày.

CachRollBack1.png
CachRollBack2.png