Nhà Xác

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ví dụ Nhà Xác. Maxwell chết bởi Charlie.
Không phải mọi cái chết đều như nhau.

–Wendy

Nhà Xác có thể tìm trong menu chọn điểm sao lưu (cạnh nút Cancel). Đó là một danh sách thông tin các Nhân Vật đã chết, dù là vĩnh viễn hay không, theo thứ tự thời gian sống sót giảm dần. Các thông tin gồm: Ngày đã Sống, Người chết (cùng chân dung của nhân vật), Lý do Chết (với tên mob lấy từ dữ liệu game), và Chế độ (Trải Nghiệm, Phiêu Lưu, hay Hang Động gộp cả Tàn Tích).

Cột "Ngày đã Sống" tính tổng số ngày nhân vật sống sót trong chế độ đó. Trong Chế độ Trải Nghiệm, số ngày đã sống sẽ là bất cứ ngày nào đồng hồ trong game ghi sau khi chết, trong khi Hang Động chỉ tính tổng số ngày người chơi ở dưới lòng đất. Ví dụ, nếu người chơi tạo một thế giới mới trong Chế độ Trải Nghiệm và chết trong ngày 10, Báo Cáo sẽ liệt kê "10" dưới Ngày đã Sống. Nếu người chơi chết tiếp vào ngày 30, cột sẽ ghi là "30" thay vì là "20". Giả như người chơi xuống Hang Động vào ngày 50 và chết sau 10 ngày ở dưới đó; Báo Cáo sẽ liệt kê "10" trong Ngày đã Sống. Lên lại mặt đất, và chết vào ngày 70 sẽ được ghi là "70", bởi những ngày ở dưới Hang Động vẫn được tính.

Placeholder.png Bên lề

  • Nhà Xác được thêm trong cập nhật The Stuff of Nightmares.
  • Chết bởi Charlie được liệt kê là "Darkness", nhưng khi chơi Maxwell, lý do chết lại ghi là "Charlie".
  • Chết bởi những cách thức chưa biết (bao gồm nhưng không giới hạn các mod) sẽ được gọi là "Shenanigans" ("Tai Quái").
  • Chết do làm quá nhiều Bù Nhìn Thịt sẽ liệt kê là "Resurrection Sickness" ("Bệnh Hồi Sinh").
  • Nếu nhân vật chết do ném Boomerang, lý do chết sẽ chính là tên nhân vật.
  • Chết bởi Động Đất trong Hang Động sẽ liệt kê là tên món đã rớt trúng và giết người chơi.