Vỏ Sò

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
Look what the tide brought in!

Wickerbottom

Seashell là nguyên liệu trong Shipwrecked DLC. Có thể được tìm thấy quần xã Bãi Biển gần bờ, sinh tại cùng chỗ sau 2 ngày sau khi Thủy Triều lên chỗ đó. Nếu nơi sinh vỏ sò ngập trong nước trong Mùa Lũ thì vỏ sò sẽ không sinh ra .

Nhặt vỏ sò sẽ tăng 5 điểm tinh thần như Hoa.

Icon Tools.png Usage

Seashell.png

×10

Boards.png

×6

Rope.png

×4

Alchemy Engine.png
Armoured Boat.png
Seashell.png
Seashell.png
Seashell.png
Palm Leaf.png
Palm Leaf.png
Sand.png

×4

Interface arrow right.png
Sand Castle.png
Seashell.png

×10

Seaweed.png
Seaweed.png
Rope.png
Science Machine.png
Seashell Suit.png
Seashell.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Jellyfish.png
Science Machine.png
Speargun.png
Seashell.png
Seashell.png
Seashell.png
Bamboo.png
Venom Gland.png
Science Machine.png
Poison Speargun.png
Boards.png
Seashell.png
Seashell.png
Interface arrow right.png
Surfboard.png
Walani Portrait.png

Placeholder.png Trivia

  • Khi Wilson nhận xét "Có lẽ tôi có thể bán chúng" khi kiểm tra vỏ sò rất có thể là một tham chiếu đến câu nói líu lưỡi "she sells seashells by the seashore".