Máy Xới Đất

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Garden Rigamajig)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
Guess I better find a dumb spot to plant some dumb plants.

Willow

Máy Xới Đất (Garden Digamajig) là một vật phẩm độc quyền của Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhập Reap What You Sow. Nó cần 3 Ván Ép, 2 Dây Thừng và 2 Đá Lửa để chế tạo cùng Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Có có thể đặt xuống mặt đất để tạo thành một kiến trúc mà sẽ tạo ra một ô Đất Thổ Nhưỡng. Có thể dùng 4 lần.


Kiến Trúc

Wormwood Portrait.png
Make ground soft and nice

Wormwood

Máy Xới Đất sau khi được đặt xuống mặt đất sẽ tự động cày xới bề mặt của ô đất nó được đặt xuống trong vòng 15 giây. Nó sẽ tạo thành một ô Đất Thổ Nhưỡng, cùng với 2 - 4 Ụ Sỏi Vườn rồi sẽ trở lại thành vạt phẩm và giảm đi một lần sử dụng.