Dầu Thìa Lìa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Dầu Thìa Lìa)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Walter Portrait.png
Even weeds can be helpful in the wilderness!

Walter

Dầu Thìa Lìa (Tillweed Salve) là một vật phẩm độc quyền của Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhập Reap What You Sow. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Sinh Tồn, yêu cầu 4 Hạt Thìa Lìa, 4 Cánh Hoa và 1 Than để chế tạo và Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Khi sử dụng, Dầu Thìa Lìa hồi phục 8 HealthMeter.png lúc đầu, sau đó sẽ hồi thêm 20 HealthMeter.png trong vòng 1 phút.