Thuốc Tăng Trưởng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Thuốc Tăng Trưởng)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png


Winona Portrait.png
Wouldn't want to take a sip of that stuff.

Winona, examining a Growth Formula Starter

Warly Portrait.png
It needs a bit more time to stew.

Warly, examining a Fermenting Growth Formula

Waxwell Portrait.png
Ugh, the smell... can we just put it in the ground already?

Maxwell, examining a Fermented Growth Formula

Wurt Portrait.png
It ready!

Wurt

Thuốc Tăng Trưởng (Growth Formula) là một Vật Phẩm độc quyền trong Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Reap What You Sow.Thuốc Tăng Trưởng được sử dụng một lần để làm giàu Chất Dinh Dưỡng trong Đất. Sau khi bón vào đất, nó sẽ trả lại một Chai Rỗng.

Tác dụng của Thuốc Tăng Trưởng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi nó càng lên men (hư hỏng). Sau 3 ngày lên men, nó trở thành Thuốc siêu tăng trưởng (Super Growth Formula) với 5 lần sử dụng.

Nếu để trôi nổi trong Biển, Thuốc Tăng Trưởng sẽ hỏng nhanh hơn.

Wormwood có thể sử dụng Thuốc Tăng Trưởng để kích hoạt sự nở hoa trong một khoảng thời gian ngắn.

Phân bón Tên Số Lần Sử Dụng Dinh dưỡng
Thuốc tăng trưởng
Wormwood Portrait.png
Growth Formula Starter.png Thuốc tăng trưởng ban đầu 1 8 1 phút
Fermenting Growth Formula.png Thuốc tăng trưởng lên men 1 16 2 phút
Fermented Growth Formula.png Thuốc tăng trưởng đã lên men 1 32 4 phút
Super Growth Formula.png Thuốc tăng trưởng siêu cấp 5 32 4 phút