Phao Câu Cá

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Phao Lông Đỏ)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phao Câu Cá (Floats) là những vật dụng độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them.

Chúng được chế tạo tại Thẻ Câu Cá. Phao Câu Cá được kết hợp với Cần Câu Biển để tăng tầm quăng mồi và độ chính xác khi đáp nước.


Phao Cầu Gỗ (Wooden Ball Bobber)Phao Vỏ Cứng (Hardened Slip Bobber) có thể được chế tạo gần Thùng Dụng Cụ, trong khi công thức cho Phao Lông Quạ (Jet), Lông Đỏ (Crimson), Lông Xanh (Azure), Lông Vàng (Saffron) Lông Măng (Down)Malbatross phải được mở khóa bằng cách cho Phiếu Mẫu tương ứng vào trong Thùng Dụng Cụ.

Prototype.png Mẹo

Dưới đây là bảng hiệu suất của các loại Phao Câu.

Phao Tầm quăng tối đa Phạm vi chính xác Góc chính xác
Không 5 30% 40°
Twigs.png 7 20% 30°
Wooden Ball Bobber.png 9 20% 20°
Hardened Slip Bobber.png 11 20% 20°
Hardened Rubber Bung.png 13 20% 30°
Jet Quill Float.png Crimson Quill Float.png Azure Quill Float.png Saffron Quill Float.png 9 15% 15°
Down Quill Float.png Malbatross Quill Float.png 13 5%


Những loại phao khả chế

Phao Cầu Gỗ

Wolfgang Portrait.png
Float well, tiny bobber!

Wolfgang, examining a Wooden Ball Bobber.

Phao Cầu Gỗ (Wooden Ball Bobber) có thể chế tạo khi đứng gần Thùng Dụng Cụ với 1 Gỗ.

Phao Vỏ Cứng

Waxwell Portrait.png
It's made of tougher stuff.

Maxwell, examining a Hardened Slip Bobber.

Phao Vỏ Cứng (Hardened Slip Bobber) có thể chế tạo khi đứng gần Thùng Dụng Cụ với 1 Gỗ Mục Mảnh.

Phao Lông Quạ

Wurt Portrait.png
Feather floaty!

Wurt, examining a Jet Quill Float.

Công thức chế tạo Phao Lông Quạ (Jet Quill Float) mở khóa khi đưa một Phiếu Mẫu tương ứng vào trong Thùng Dụng Cụ.

Phao Lông Đỏ

Waxwell Portrait.png
I used to see quill floats like this back in England.

Maxwell, examining a Crimson Quill Float.

Công thức chế tạo Phao Lông Đỏ (Crimson Quill Float) mở khóa khi đưa một Phiếu Mẫu tương ứng vào trong Thùng Dụng Cụ.

Phao Lông Xanh

WX-78 Portrait.png
INSTALLING "FLOAT" ADDON TO FISHINGROD.EXE

WX-78, examining a Azure Quill Float.

Công thức chế tạo Phao Lông Xanh (Azure Quill Float) mở khóa khi đưa một Phiếu Mẫu tương ứng vào trong Thùng Dụng Cụ.

Phao Lông Vàng

Warly Portrait.png
Feathers are surprisingly useful for fishing!

Warly, examining a Saffron Quill Float.

Công thức chế tạo Phao Lông Vàng (Saffron Quill Float) mở khóa khi đưa một Phiếu Mẫu tương ứng vào trong Thùng Dụng Cụ.

Phao Lông Măng

Webber Portrait.png
We made this float extra fancy.

Webber, examining a Down Quill Float.

Công thức chế tạo Phao Lông Vàng (Down Quill Float) mở khóa khi đưa một Phiếu Mẫu tương ứng vào trong Thùng Dụng Cụ.

Phao Malbatross

Wurt Portrait.png
Big feather floaty!

Wurt, examining a Malbatross Quill Float.

Công thức chế tạo Phao Malbatross (Malbatross Quill Float) mở khóa khi đưa một Phiếu Mẫu tương ứng vào trong Thùng Dụng Cụ.


Placeholder.png Bên lề