Vải Lông

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Vải Lông)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Hopefully it catches the wind as well as the eye.

Maxwell

Vải Lông là một Vật Dụng khả chế độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó được thấy trong Thẻ Tinh Chế và yêu cầu 6 Lông Malbatross và một để chế tạo. Sau khi chết, Malbatross cũng rơi ra Bản Thảo hiếm có rất cần thiết để nguyên mẫu vật phẩm này.

Vải Lông được dùng để chế tạo Buồm Cánh.


Icon Tools.png Công Dụng

Feathery Canvas.png

×4

Driftwood Piece.png
Driftwood Piece.png
Driftwood Piece.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Blueprint (rare).png
Winged Sail.png


Placeholder.png Bên Lề